Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

ETC- Dočasný núdzový tábor

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Partner: Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):  7 903 491,56 eura
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 4. 7. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 25. 7. 2017
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 8. 2015

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu:  09/2017 – 12/2023

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie modulu ETC (Emergency Temporary Camp) - Dočasného núdzového tábora cez vybudovanie jeho technickej a inštitucionálnej podpory za účelom zvýšenia efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Uvedený cieľ bude realizovaný  Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky v partnerstve s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom hlavnej aktivity Budovanie modulu Dočasný núdzový tábor v trvaní 31 mesiacov.

Primárnou úlohou modulu, ktorý bude registrovaný  v databáze Spoločného systému komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS), je v prípade krízovej situácie poskytnúť ktorémukoľvek členskému štátu EÚ a jeho obyvateľom dočasné ubytovanie a humanitárnu pomoc, vrátane kvalifikovaného personálu.

Stanový tábor vybudovaný v rámci modulu bude najmä v počiatočných fázach mimoriadnej udalosti slúžiť minimálne pre 250 ľudí postihnutých katastrofou, ktorí sa ocitli v núdzi z dôvodu zničenia či poškodenia obydlí v dôsledku pôsobenia negatívneho javu či z dôvodu ich odsunu z ohrozeného územia na určitý čas na bezpečné miesto. Obstaranie nového materiálno-technického vybavenia pre modul ETC, ktorý bude po technickej stránke spĺňať požiadavky národných aj medzinárodných smerníc, umožní prijímateľovi zasahovať rýchlo a účinne na celom území EÚ (do 12 hodín po prijatí ponuky) s bezprostredným poskytnutím maximálnej pomoci postihnutým osobám.

Budovanie modulu tohto druhu predstavuje priamu odozvu na dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny.

Tlačová správa a foto o projekte z 31. 5. 2018

Tlačová správa a foto o certifikačnej návšteve predstaviteľov z EK z 22. 2. 2019

Tlačová správa a foto z 25.09.2019

Tlačová správa a foto z 20.10.2021

Tlačová správa a foto z 22.10.2021

Tlačová správa a foto z 03.01.2022

Tlačová správa a foto z 02.03.2022

Tlačová správa a foto z 03.03.2022

Tlačová správa a foto z 13.04.2022 - Pozastavenie činnosti ETC v Humennom

Tlačová správa a foto z 08.06.2022 - Kurz anglického jazyka