Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - III.

OP Kvalita životného prostredia

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 991 420,24 eur
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 09.10.2020
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 15.10.2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 5. Technická pomoc  
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 11/2019 – 12/2020

Opis projektu:

Projekt „Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - III.“ je zameraný na financovanie miezd zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP KŽP. Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít SO MV SR. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných v rámci projektu je 25, dĺžka realizácie projektu je 14 mesiacov. Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP KŽP prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na http://www.op-kzp.sk/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]