Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obdobie 2014-2016

OP Kvalita životného prostredia

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 1 381 320,24 eur
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 31.05.2016
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 07.06.2016

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 5. Technická pomoc  
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 10/2014 – 12/2016

Opis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP KŽP prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti. V rámci implementácie projektu sa budú financovať mzdové náklady všetkých oprávnených zamestnancov sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP KŽP.

Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky. Merateľným ukazovateľom projektu je "Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci", ktorý bude vykazovaný ako celkový priemerný ročný evidovaný počet administratívnych kapacít zapojených do implementácie OP prepočítaných na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE), ktorých mzdy sú financované z technickej pomoci. Nastavený systém odmeňovania a hodnotenia zamestnancov bude reflektovať získané vedomosti a skúsenosti zamestnancov, najmä však ich aplikáciu v praxi v rámci implementácie OP (kvalitu vykonanej práce).

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na http://www.op-kzp.sk/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]