Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obdobie 2014-2016

OP Kvalita životného prostredia

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 1 381 320,24 eura
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 31.05.2016
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 07.06.2016

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 5. Technická pomoc  
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 10/2014 – 12/2016

Opis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP KŽP prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti. V rámci implementácie projektu sa budú financovať mzdové náklady všetkých oprávnených zamestnancov sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP KŽP.

Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky. Merateľným ukazovateľom projektu je "Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci", ktorý bude vykazovaný ako celkový priemerný ročný evidovaný počet administratívnych kapacít zapojených do implementácie OP prepočítaných na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE), ktorých mzdy sú financované z technickej pomoci. Nastavený systém odmeňovania a hodnotenia zamestnancov bude reflektovať získané vedomosti a skúsenosti zamestnancov, najmä však ich aplikáciu v praxi v rámci implementácie OP (kvalitu vykonanej práce).

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na http://www.op-kzp.sk/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]