Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - V.

OP Kvalita životného prostredia

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 125 603,92 Eur
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 08.08.2022
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 16.08.2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 5. Technická pomoc  
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 04/2022 – 12/2023

Opis projektu:

Projekt „Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - V.“ je zameraný na financovanie  časti miezd vybraných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania a hodnotenia pri zabezpečovaní implementácie OP KŽP. Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít SO pre OP KŽP. Dĺžka realizácie projektu je 21 mesiacov. Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP KŽP prostredníctvom čiastočného financovania miezd. 

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na http://www.op-kzp.sk/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]