Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Projekt technickej pomoci Financovanie miezd pre OP EVS – I.

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 6 405 000,00 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 13.05.2016
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 13.05.2016

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

       Prioritná os 3: Technická pomoc

       Špecifický cieľ 3.1: Podpora efektívnej implementácie OP

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 11/2014 - 12/2018

Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít riadiaceho orgánu OP EVS s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov. Predkladaný projekt je zameraný na financovanie mzdových výdavkov a odmien oprávnených zamestnancov RO podieľajúcich sa na implementácii OP EVS v programovom období 2014-2020 vrátane zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dohôd o pracovnej činnosti.

Medzi mzdové výdavky sú zahrnuté mzdy, odmeny, povinné odvody za zamestnávateľa ako aj povinné sociálne náklady – ošetrovné, PN. Časové obdobie v rámci obdobia oprávnenosti výdavkov, za ktoré sa budú financovať mzdové výdavky, je obdobie od roku 2014 do 2018. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci odboru operačného programu efektívna verejná správa, organizačného odboru, odboru právnych služieb a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) vrátane zamestnancov mimopracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP EVS.

Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR. Na sledovanie cieľa projektu bola definovaná cieľová hodnota pre merateľný ukazovateľ projektu „Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci“, ktorá bude vykazovaná ako priemerný ročný evidovaný počet administratívnych kapacít, ktorých mzdové náklady sú financované z technickej pomoci OP prepočítané na FTE.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS