Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2023, sobota
 

Projekt technickej pomoci Financovanie miezd OP EVS II

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 7 526 000,00 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 25.06.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 26.06.2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

       Prioritná os 3: Technická pomoc

       Špecifický cieľ 3.1: Podpora efektívnej implementácie OP

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 10/2019 - 06/2023

Popis projektu

Projekt "Financovanie miezd pre OP EVS - II" je zameraný na financovanie mzdových výdavkov a odmien oprávnených zamestnancov riadiaceho orgánu podieľajúcich sa na implementácii OP EVS v programovom období 2014-2020 vrátane zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dohôd o pracovnej činnosti, ktoré sa týkajú prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP EVS. Oprávneným územím pre aktivity tohoto projektu je celé územie Slovenskej republiky. Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít RO OP EVS. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných v rámci projektu je 50 (FTE), dĺžka realizácie projektu je 45 mesiacov.

Cieľovou skupinou sú oprávnení zamestnanci riadiaceho orgánu a platobnej jednotky vrátane zamestnancov mimopracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP EVS. Na sledovanie cieľa projektu bola definovaná cieľová hodnota pre merateľný ukazovateľ projektu "Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci", ktorá bude vykazovaná ako počet administratívnych kapacít, ktorých mzdové náklady sú financované z technickej pomoci OP vo FTE. Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít riadiaceho orgánu zapojeného do implementácie OP EVS prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti.  

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]