Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Národný projekt Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy

logo EVS

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 983 359,02 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 27. 2. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 23. 3. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.2.: Modernizácia RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie: celé územie Slovenskej republiky
Obdobie realizácie projektu: 03/2017 – 02/2018

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je zavedenie jednotného systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy založeného na dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov v tejto oblasti pri uplatňovaní systémového prístupu vo vzdelávaní a stanovených minimálnych štandardoch ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy.

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci verejnej správy na všetkých úrovniach a projekt bude realizovaný po celom území Slovenskej republiky prostredníctvom troch hlavných aktivít:

Aktivita č. 1: Tvorba analýz a metodík/Analýza súčasného stav

Je zameraná na uskutočnenie analýzy súčasného stavu zabezpečovania ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy, ako aj na komplexnú ekonomickú analýzu ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy.

Aktivita č. 2: Tvorba koncepcie ďalšieho vzdelávania zamestnancov VS

 Poskytne odpovede na štyri základné otázky: Čo? Koho? Kto? a za koľko? bude vzdelávať. Tvorba koncepcie ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy je realizovaná s cieľom zavedenia systému ďalšieho vzdelávania, ktorý poskytne zamestnancom verejnej správy odbornú prípravu potrebnú pre prehlbovanie a udržanie kvalifikácie a rast odbornosti. Koncepcia bude vypracovaná s dôrazom na zavedenie systémového prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu a vypracovanie minimálnych štandardov ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy. Zároveň sa vytvorenia predpoklady na previazanosť systému ďalšieho vzdelávania na ostatné nástroje a proces súvisiaci s riadením ľudských zdrojov – s ostatnými personálnymi činnosťami ako napríklad personálne plánovanie – systemizácia, služobné/pracovné hodnotenie zamestnancov a ich odmeňovanie, plánovanie kariéry (kariérny rast) a podobne.

Výsledkom celého systému bude kvalifikovaný zamestnanec, ktorý bude spĺňať všeobecné a špecifické požiadavky na pracovné pozície v jednotlivých segmentoch verejnej správy.

 Aktivita č. 3: Vytvorenie rámcových vzdelávacích programov

Prvý bude zameraný na prierezové tematické okruhy vzdelávania s vymedzením ich časového rozsahu, na základe ktorých bude možné vypracovať jednotlivé vzdelávacie moduly.

Druhý bude predstavovať tematické okruhy odborného, špecifického vzdelávania zamestnancov VS v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR s vymedzením ich časového rozsahu, na základe ktorých bude možné vypracovať jednotlivé vzdelávacie moduly.

Výstupmi projektu sú:  

  • Analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy
  • Komplexná ekonomická analýza ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy
  • Koncepcia ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy
  • Rámcový vzdelávací program prierezové vzdelávanie – moduly
  • Rámcový vzdelávací program matriky

Realizácia hlavných aktivít projektu bola ukončená dňa 28.02.2018.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk.

Výstupy projektu nájdete v priložených dokumentoch:

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS