Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Národný projekt Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy

logo EVS

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 983 359,02 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 27. 2. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 23. 3. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.2.: Modernizácia RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie: celé územie Slovenskej republiky
Obdobie realizácie projektu: 03/2017 – 02/2018

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je zavedenie jednotného systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy založeného na dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov v tejto oblasti pri uplatňovaní systémového prístupu vo vzdelávaní a stanovených minimálnych štandardoch ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy.

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci verejnej správy na všetkých úrovniach a projekt bude realizovaný po celom území Slovenskej republiky prostredníctvom troch hlavných aktivít:

Aktivita č. 1: Tvorba analýz a metodík/Analýza súčasného stav

Je zameraná na uskutočnenie analýzy súčasného stavu zabezpečovania ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy, ako aj na komplexnú ekonomickú analýzu ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy.

Aktivita č. 2: Tvorba koncepcie ďalšieho vzdelávania zamestnancov VS

 Poskytne odpovede na štyri základné otázky: Čo? Koho? Kto? a za koľko? bude vzdelávať. Tvorba koncepcie ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy je realizovaná s cieľom zavedenia systému ďalšieho vzdelávania, ktorý poskytne zamestnancom verejnej správy odbornú prípravu potrebnú pre prehlbovanie a udržanie kvalifikácie a rast odbornosti. Koncepcia bude vypracovaná s dôrazom na zavedenie systémového prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu a vypracovanie minimálnych štandardov ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy. Zároveň sa vytvorenia predpoklady na previazanosť systému ďalšieho vzdelávania na ostatné nástroje a proces súvisiaci s riadením ľudských zdrojov – s ostatnými personálnymi činnosťami ako napríklad personálne plánovanie – systemizácia, služobné/pracovné hodnotenie zamestnancov a ich odmeňovanie, plánovanie kariéry (kariérny rast) a podobne.

Výsledkom celého systému bude kvalifikovaný zamestnanec, ktorý bude spĺňať všeobecné a špecifické požiadavky na pracovné pozície v jednotlivých segmentoch verejnej správy.

 Aktivita č. 3: Vytvorenie rámcových vzdelávacích programov

Prvý bude zameraný na prierezové tematické okruhy vzdelávania s vymedzením ich časového rozsahu, na základe ktorých bude možné vypracovať jednotlivé vzdelávacie moduly.

Druhý bude predstavovať tematické okruhy odborného, špecifického vzdelávania zamestnancov VS v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR s vymedzením ich časového rozsahu, na základe ktorých bude možné vypracovať jednotlivé vzdelávacie moduly.

Výstupmi projektu sú:  

  • Analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy
  • Komplexná ekonomická analýza ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy
  • Koncepcia ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy
  • Rámcový vzdelávací program prierezové vzdelávanie – moduly
  • Rámcový vzdelávací program matriky

Realizácia hlavných aktivít projektu bola ukončená dňa 28.02.2018.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk.

Výstupy projektu nájdete v priložených dokumentoch:

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS