Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

Informačný systém identifikátora fyzických osôb - 2. fáza

 O Operačnom program Integrovaná infraštruktúra


Kód ITMS : 311071A130
Výzva - kód Výzvy : OPII-2015/7/5-FP

Termín realizácie projektu 2. fáza :
01/2016 – 03/2020
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Miesto realizácie projektu: celá SR

Výška NFP : 704 002,18 €
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 1. 3. 2016
Dátum podpisu dodatku č. 1 k zmluve o NFP: 10. 02.2017
Dátum podpisu dodatku č. 2 k zmluve o NFP: 26. 02. 2018
Dátum podpisu dodatku č. 3 k zmluve o NFP: 12. 03. 2019
Dátum podpisu dodatku č. 4 k zmluve o NFP: 20. 08. 2019


Operačný program : Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os : 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita : 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Dodávateľ: Gratex International, a.s., Asseco Central Europe, a.s.
Realizačné náklady: 8 159 999,99 €

Dátum podpisu zmluvy o dielo: 21. 8. 2014
Dátum podpisu Dodatku č.1 k zmluve o dielo: 01. 12. 2014
Dátum podpisu Dodatku č.2 k zmluve o dielo: 31. 03. 2015
Dátum podpisu Dodatku č.3 k zmluve o dielo
: 27. 08. 2015
Dátum podpisu Dodatku č.4 k zmluve o dielo
: 25. 11. 2015
Dátum podpisu Dodatku č.5 k zmluve o dielo: 25. 11. 2016
Dátum podpisu Dodatku č.6 k zmluve o dielo: 13. 12. 2017

Dátum podpisu Dodatku č.7 k zmluve o dielo: 29. 10. 2018

Dátum podpisu Dodatku č.8 k zmluve o dielo: 25. 04. 2019

Dátum podpisu Dodatku č.9 k zmluve o dielo: 31. 03. 2020

Hlavné aktivity projektu:

Fáza I.

Hlavné aktivity – legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien, analýza a návrh riešenia,  implmentácia a testovanie prototypu, implementácia a testovanie
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Fáza II.

Hlavné aktivity - roll-out, migrácia a stabilizácia, testovanie, podpora legislatívneho procesu
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Roll-out, migrácia a stabilizácia

 • užívateľské školenia  prototypu
 • školenia technického personálu prototypu
 • migrácia a nasadenie údajov prototypu
 • migrácia a nasadenie údajov finálneho riešenia
 • užívateľské školenia finálneho riešenia
 • školenie technického personálu finálne riešenie
 • skúšobná prevádzka finálneho riešenia

Podpora legislatívneho procesu:

 • Služby podpory zmien súvisiacich so zmenou legislatívy

Popis projektu/prínos pre občana:

Sprístupnenie výsledkov projektu IS IFO bude pozitívne prispievať k zvýšeniu spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou. Zavedením IS IFO:

 • bude možná presná identifikácia občana vo všetkých informačných systémov verejnej správy a komunikácia medzi týmito systémami. Tým sa zabezpečí vzájomná výmena údajov, čo prinesie prínos k zjednodušeniu vybavovania každej agendy a životných situácií a odbremenenie občana od povinnosti duplicitného poskytovania potvrdení,
 • skvalitnia sa informácie, s ktorými pracujú zamestnanci verejnej správy a tým sa zníži počet chýb, ktoré sa v dnešných procesoch môžu vyskytnúť. Služby IS IFO umožnia realizáciu všetkých nadväzujúcich projektov, ktorých cieľom bude aj zvýšenie kompetentnosti zamestnancov VS,
 • vznikne jednoznačná identifikácia používateľov eGovernment služieb, vytvoria sa podmienky pre príjem podaní a podnetov v elektronickej forme a využívanie elektronických formulárov pri vybavovaní správnych agend,
 • nový identifikátor bude možné využívať aj pre vydanie certifikátu pre zaručený elektronický podpis a pre ostatné služby eGovernmentu. Štruktúra IFO je pripravovaná tak, aby mohla byť využívaná v identifikačných a autentizačných prostriedkoch (napr. pripravované elektronické identifikačné karty). V súčasnosti sa v SR podľa zákona č. 301/1995 o rodnom čísle používa ako všeobecný identifikačný údaj fyzickej osoby rodné číslo, ktoré obvykle zabezpečuje jednoznačnosť osobných údajov v informačných systémoch.

Návrh a postup zavedenia jednoznačného identifikátora fyzickej osoby (IFO) z rodného čísla je v súlade s požiadavkami na bezpečné generovanie, deriváciu a zaistenie ochrany súkromia podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES.