Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2023, streda
 

Informačný systém - Živnostenský register

Kód ITMS 2014+: 311071X185
Výzva – kód výzvy: OPII-2019/7/38-NP
Termín realizácie projektu: 09/2020 – 08/2022
Výška NFP: 3 913 298,76 € s DPH
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 25.11.2019
Partner: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dodávateľ:
pripravuje sa verejné obstarávanie
Miesto realizácie projektu: celá SR
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os:
7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita:  2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Popis projektu:

Zámerom pripravovaného projektu je vytvorenie spoľahlivého, bezpečného a robustného systému, ktorý bude poskytovať služby občanom a podnikateľom, ako aj zabezpečovať podporu činností MV SR efektívnejším spôsobom ako to je v súčasnosti. Implementácia projektu IS ŽR bude viesť k automatizácií činností, zvýšeniu efektívnosti práce v gescii MV SR a k zníženiu zaťaženia občanov a podnikateľov pri vybavovaní príslušných služieb. Vybudovaný inovatívny informačný systém bude integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej národnej koncepcie informatizácie.

Hlavné aktivity:

 • analýza a dizajn,
 • implementácia,
 • testovanie,
 • nasadenie,

Podporné aktivity:

 • publicita a informovanosť,
 • riadenie projektu.

Merateľný ukazovateľ, ktorý sa dosiahne realizáciou projektu - počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, cieľová hodnota: 1.

Ciele projektu:

 • zavedenie elektronických služieb a zlepšenie používateľského rozhrania,
 • zrušenie miestnej príslušnosti,
 • zníženie priemernej doby vybavenia podania v rozhodovacej činnosti - automatizácia manuálnych administratívnych činností,
 • zvýšenie kvality údajov,
 • využitie spoločných centrálnych blokov.