Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Krízová mobilná komunikácia - projekt mimoriadne ukončený

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 7 143 868,48 eura
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí NFP: 28. 2. 2020
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.1: Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 10. 7. 2017
Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu: 3/2020 - 3/2022

Opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie flexibility nasadenia HaZZ pre riadenie zásahu na lokalitách mimo pokrytia pevnou infraštruktúrou, respektíve na lokalitách s poškodenou a nefunkčnou infraštruktúrou na celom území SR. Projekt zvýši úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí a zvýši efektívnosť manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Dôjde k vybudovaniu Systému krízovej mobilnej komunikácie Hasičského a záchranného Zboru (KMK HaZZ) pozostávajúceho z ôsmich samostatných identických súprav technických prostriedkov. Systém KMK HaZZ zabezpečí riadenie, komunikáciu a vyrozumievanie HaZZ v mieste vzniku krízovej udalosti vzniknutej zmenou klímy. Použitím tohto systému sa zvýši efektivita analytického, riadiaceho a rozhodovacie procesu nezávisle od dostupnosti existujúcej pevnej infraštruktúry v lokalite. Použiteľný bude na celom území SR. Umožní sa vzájomné prepájanie viacerých mobilných zodolnených pracovísk a navyšovanie počtu používateľov systému podľa rozsahu mimoriadnej  udalosti, respektíve operatívnych potrieb.