Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

M

SK

EN

FR

maloletý bez sprievodu

unaccompanied minor

le mineur non accompagné

malý pohraničný styk

local border traffic 

le petit trafic frontalier

medzinárodné letisko

international airport

l’aéroport international

medzinárodné volebné normy

international electoral standards

les normes électorales internationales

medzivládna, medzinárodná a mimovládna organizácia

inter-governmental, international and non-governmental organisation

l’organisation intergouvernementale, internationale et non gouvernementale

miestne okolnosti

local circumstances

l’aéroport international

miestny personál veľvyslanectva

locally employed staff at Embassies

le personnel des ambassades recruté localement

migračná sieť

migration network

le réseau national

mimoriadna udalosť

emergency

l’urgence

mimovládne zdroje

sources outside the government

les sources non gouvernementales

minimálna kontrola

minimum check

la vérification minimale

morská hranica

sea border

la frontière maritime