Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Manažment síl a prostriedkov

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 4 957 513,95 eur
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí NFP: 03.12.2021
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.10.2017
Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
 celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu: 02/2022 - 12/2023

Opis projektu:
Cieľom projektu „Manažment síl a prostriedkov HaZZ“ je zvýšiť úroveň pripravenosti síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) na riešenie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy implementáciou softvérových a komunikačných nástrojov podporujúcich plánovanie a včasnú a efektívnu intervenciu síl a prostriedkov. Implementácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom realizácie nasledujúcich podaktivít napĺňajúcich hlavnú aktivitu projektu:

  • Podaktivita A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni
  • Podaktivita A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu
  • Podaktivita A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností

V rámci Podaktivity 1 a 2 sa vybuduje nový informačný systém pre manažment síl a prostriedkov HaZZ, ktorý umožní nakladanie s prostriedkami, technickým vybavením a ľudskými zdrojmi tak, aby bol zásah v čase nasadenia v čo najvyššej miere efektívny. 

V rámci Podaktivity 3 prebehne školenie školiteľov a následne školenie kľúčových používateľov podieľajúcich sa na plánovaní a riadení síl HaZZ. Pre účely školenia budú vypracované školiace materiály, ktoré bude možné využiť aj v budúcnosti. 

Výstupy projektu budú nasadené a používané na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v rámci celej Slovenskej republiky. Prostredníctvom realizácie projektu sa zrealizujú podaktivity spadajúce pod hlavnú aktivitu „A. Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni“.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]