Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Mobilná komunikácia HaZZ

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 5 314 512,28 eur
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí NFP: 18.09.2021
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.10.2017
Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
 celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu: 07/2021 - 12/2023

Opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí a zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k vybudovaniu systému mobilnej komunikácie Hasičského a záchranného zboru  (MK HaZZ). Systém MK HaZZ pozostáva z 8 samostatných identických súprav technických prostriedkov - HW  a SW vybavenia s názvom „Mobilné zodolnené pracovisko  Krajského riaditeľstva HaZZ“. Systém MK HaZZ zabezpečí odolné a nezávislé komunikačné prostredie na podporu nepretržitej výmeny informácií, zrýchlenie a skvalitnenie rozhodovacieho procesu, komunikáciu a vyrozumievanie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti vzniknutej zmenou klímy. Nasadením tohto systému použiteľného na celom území SR, dôjde k zvýšeniu efektivity analytického, riadiaceho a rozhodovacieho procesu nezávisle od dostupnosti existujúcej pevnej infraštruktúry v danej lokalite. Taktiež umožní vzájomné prepájanie viacerých mobilných zodolnených pracovísk a navyšovanie počtu používateľov systému podľa rozsahu mimoriadnej udalosti, respektíve aktuálnych operatívnych potrieb. Nakoľko cieľom projektu je vybudovanie uceleného systému, miestom realizácie projektu resp. uplatnením, používaním, či dosahom je celé územie Slovenskej republiky a to prostredníctvom jeho využívania riadiacimi  štábmi počas mimoriadnej udalosti spôsobenej zmenou klímy.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]