Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2023, štvrtok
 

Modernizácia informačných systémov

OP Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS 2014+: 311071CTA1
Kód výzvy: OPII-2022/7/23-DOP
Termín realizácie projektu: 03/2022 – 09/2023
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výška NFP: 25 239 522 EUR
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 10. 05. 2023
Miesto realizácie projektu: celá SR
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Popis projektu

V rámci predloženej žiadosti o NFP boli zahrnuté tri samostatné projekty, ktoré sú zamerané na zabezpečenie efektívneho a komplexného riadenia vonkajších hraníc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a  modernizáciu systému CSP:

 1. Zabezpečenie nutných zmien v informačných systémoch a technického vybavenia v súvislosti s vojnovými konfliktom na Ukrajine (UKR)
 2. Zabezpečenie nevyhnutnej obnovy Systému ochrany Schengenskej hranice (EBAS)
 3. Modernizácie informačného systému CSP (CSP)

UKR

Vysoká úroveň zabezpečenia na vonkajších hraniciach schengenského priestoru je jedným z hlavných kompenzačných opatrení pri implementácii schengenského acquis a výrazne prispieva k ochrane spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únií. Prevencia terorizmu a posilnenie bezpečnosti v oblasti riadenia hraníc sú dve z piatich stratégií vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Slovenská republika ako člen Európskej únie a schengenského priestoru je povinná podieľať sa na plnení všetkých kompenzačných opatrení a implementovať úlohy súvisiace s pravidelným aktualizovaním spoločných pravidiel a nariadení a trvale zabezpečovať správnu implementáciu Schengenského acquis. EÚ má vytvorenú spoločnú politiku aj v oblasti hraničných kontrol, ktorá je upravená v článku 77 Zmluvy o fungovaní EÚ. Jej základným cieľom je zavedenie spoločných opatrení týkajúcich sa zabezpečenia absencie akýchkoľvek kontrol osôb, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť pri prekročení vnútorných hraníc, zabezpečenie kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc, ako aj postupné zavádzanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc. Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine Slovensko, ako aj Európska únia čelí situácii vyznačujúcej sa masovým prílevom Ukrajincov a štátnych príslušníkov ďalších tretích krajín, ktorí v čase konfliktu pobývali na Ukrajine. Predmetom projektu je hlavne uľahčenie hraničných kontrol, ktoré sú k dispozícii podľa schengenských pravidiel a ktorými sa zaistí nevyhnutná úroveň hraničných kontrol.

Cieľom projektu je uľahčenie hraničných kontrol, ktoré sú povinné podľa schengenských pravidiel, a ktorými sa zaistí nevyhnutná úroveň hraničných kontrol v situácii vyznačujúcej sa masovým prílevom Ukrajincov (a všeobecne vojnových utečencov) a štátnych príslušníkov ďalších tretích krajín, ktorí v čase konfliktu pobývali na Ukrajine. Projekt spočíva v zjednodušení hraničných kontrol pre určité kategórie osôb vrátane zraniteľných osôb, ako sú deti, a pre iné kategórie, ako sú pracovníci v doprave, ktorí uviazli na Ukrajine pri vykonávaní svojich povinností.

Ďalej sa projektom zavádza možnosť zabezpečiť hraničné kontroly aj mimo hraničné priechody.

Projektom budú vybudované dve nové koncové služby:

 1. Registrovanie dočasného útočiska – služba, ktorá umožní vyplniť hlavné údaje žiadateľa, informácie o rodinných príslušníkoch a odoslať ich vopred do Evidencie cudzincov pre automatické načítanie v rámci podanej žiadosti.
 2. Overovanie platnosti potvrdenia – služba, ktorá umožní po vyplnení identifikátora a rodného čísla overiť platnosť vydaného potvrdenia o štatúte utečenca pre cudzinca. Služba slúži na overenie údajov cudzinca.

Realizáciou projektu sa dosiahne:

 • Predchádzanie a zabránenie ilegálnej migrácie (posilnenie personálu, ako aj zabezpečenie technického vybavenia);
 • Predchádzanie podvodom s dokladmi a inej kriminalite;
 • Optimalizácia a zefektívnenie spracovania procesov a agend v oblasti hraničnej a cudzineckej polície;
 • Rýchlejšie vybavenie odbavovania na hraničných priechodoch (elimináciu dĺžky trvania potrebných úkonov pri vybavovaní cudzincov);
 • Eliminácia možných hrozieb terorizmu a zvýšenie účinnosti hraničných kontrol a policajných kontrol vo vnútrozemí;

EBAS

Cieľom projektu je zabezpečenie nevyhnutnej obnovy súčasného riešenia komplexného systému na fyzickú ochranu hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou. Projekt sa týka celého úseku hranice, ako aj centrálnych komponantov Operačného strediska. Realizácia projektu a príslušná dokumentácia je spracovaná v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.

CSP

Projekt rozvoja IT sa venuje realizovateľnosti a možnostiam implementácie zmenových požiadaviek IS CSP nad existujúcim riešením vládneho cloudu. Implementácia zmenových požiadaviek nad IS CSP je uvedená v NKIVS a jej strategických prioritách ako jeden z cieľov. CSP v ponímaní tohoto dokumentu predstavuje prostredie pre orchestráciu a manažovanie aplikácii v cloude, ktoré je navrhnuté tak, že podporuje celý životný cyklus aplikácie, vrátane zostavovania, testovania, nasadenia, správy a aktualizácií aplikácie.

Používanie navrhovanej orchestračnej platformy prináša pre zákazníkov nasledovné výhody: centralizácia funkcií správy prostredia, aplikačnej infraštruktúry a správy softvérových licencií umožní realizovať úspory z rozsahu a pre odberateľov zjednoduší proces vývoja a správy ich aplikácií, zrýchlenie vývoja vďaka prostrediam pre vývoj a testovanie, ktoré sú dostupné vo veľmi krátkom čase a vďaka nasadzovaniu celých prostredí, zrýchlenie vývoja vďaka prostrediam pre vývoj a testovanie, ktoré sú dostupné vo veľmi krátkom čase a vďaka nasadzovaniu celých prostredí (vrátane nasadených aplikácii) automatizovaným spôsobom, flexibilita škálovania cez zdieľanie SW prostriedkov a ich prideľovanie podľa potreby, čo rozširuje spôsoby úspor prostredníctvom cloudu, stabilita a zlacnenie prevádzky vďaka novým postupy ako DevOps s podporou PaaS automatizácie, ktoré umožňujú rýchlejšie a bezpečnejšie riešenie zmenových požiadaviek aincidentov. Tieto komponenty predstavujú stavebné bloky ISVS, ktoré by mali byť univerzálne použiteľné pre väčšinu projektov. Ich dostupnosť bude vo formeopen source zdrojového kódu, ktorý bude k dispozícii pre ostatné OVM na použitie.

Zmenové požiadavky sú zamerané na:

 • rozvoj funkcionality IS CSP
 • rozvoj funkcionality v zmysle legislatívnych požiadaviek.
 • rozšírenie dátovej vrstvy úpravy grafického rozhrania vystaveného používateľovi
 • technologický upgradeObsahom zmenových požiadaviek nie je zmena technológie AS-IS stavu IS CSP

Aktivity projektu

Hlavné:

 1. Analýza a Dizajn
 2. Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
 3. Implementácia a Testovanie
 4. Nasadenie

Podporné:

 • zabezpečenie komunikácie a informovanosti
 • riadenie projektu.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy