Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

N

SK

EN

FR

náhodná kontrola

random check

le contrôle aléatoire

nákladné vozidlá

lorries

les camions

námorná cesta vnútri Spoločenstva

intra-Community sea crossing

la traversée
maritime intracommunautaire

námorné, riečne a jazerné prístavy

sea, river and lake ports

les ports maritimes, fluviaux et lacustres

námorný, riečny a jazerný prístav

sea, river and lake port

le port maritime, fluvial et lacustre

námorný a pozemný hraničný priechod

sea and land border crossing point

le point de
passage frontalier maritime et terrestre

národná kópia

national copy

la copie nationale

Národná ústredňa SIRENE

National SIRENE Bureau

le bureau SIRENE national

národné rozhranie

National Interface

l’interface nationale

národné vízum

national visa

le visa national

národný kontaktný bod

National Contact Point

le contact de contact national

nelegálne prisťahovalectvo

illegal immigration

l’immigration illégale

nelegálny pobyt

illegal residence

le séjour irrégulier

neobmedzená platnosť

unlimited validity

la durée de validité illimitée

neoprávnené
prekračovanie/prekročenie hraníc

unauthorised border crossing

le franchissement non autorisé de la frontière

neoprávnená osoba

unauthorised person

la personne non autorisée

normy ochrany

standards of protection

les matières de protection