Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Nové učebne pre ŠZŠ Spišská Nová Ves

logo IROP

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava; konkrétne: Spojená škola, J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 128 826,49 eur
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 9. 10. 2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integroveného regionálneho operačného programu (IROP).

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Riadiaci orgán:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Centrálny koordinačný orgán:
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Odkaz na výzvu

Miesto realizácie projektu: J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
Obdobie realizácie projektu: 2/2019 - 12/2019

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, a to konkrétne: jazykovej učebne, školskej knižnice, polytechnickej učebne a IKT učebne pre žiakov základnej školy.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]