Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

O

SK

EN

FR

občan EÚ

EU citizen

le citoyen de l’UE

oblasť bez vnútorných hraníc

area without internal borders

l’espace sans frontières intérieures

obyvateľ pohraničnej oblasti

border resident

le frontalier

oddelené koridory

separate lanes

les couloirs séparés

odopretie vstupu

refusing entry, refusal of entry, entry refusal

la non admission

odoprieť vstup

to refuse entry

refuser d’entrée

odovzdanie alebo vydanie

surrender or extradition

le remise ou extradition

odstránenie prekážok

removal of obstacles

la suppression des obstacles

odtlačky prstov

fingerprints

les empreintes digitales

ohrozenie verejného zdravia

threat to public health

la menace pour la santé publique

ochrana údajov

data protection

la protection des données

ochrana životných záujmov osoby

protection of the
vital interests of the person

la protection des intérêts vitaux de la personne

operačná fáza

operational phase

la phase opérationnelle

operačná spolupráca

operational cooperation

la coopération opérationnelle

operačný plán

operation plan, operational plan

le plan d’opération

oprávnenie na pobyt z humanitných dôvodov

residence authorisation on humanitarian grounds

le permis de séjour pour raisons humanitaires

opravný postup

rectification procedure

la procédure de rectification

orgán presadzovania práva

law enforcement authority

l’autorité répressive

orgány zodpovedné za prijímanie pracovníkov

recruiting authorities

les autorités chargées du recrutement

oslobodenie od vízovej povinnosti

exemption from the visa requirement

l’exemption de l’obligation de visa

 

visa exemption

la dispense de visa

osoba bez štátnej príslušnosti

stateless person

l’apatride

osoba oprávnená na doplnkovú ochranu

person eligible for subsidiary protection

la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire

osoba, ktorej je priznané postavenie utečenca

recognised refugee

le réfugié statutaire

osobitný tranzitný režim

special transit scheme

le régime de transit spécial

osobná zodpovednosť

individual responsibility

la responsabilité individuelle

osobné vozidlá

cars

les voitures

osvedčenie člena posádky

crew member certificate

le certificat de membre d’équipage