Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

O Fonde ISF

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Fond pre vnútornú bezpečnosť na roky 2014-2020 zahŕňa dva finančné nástroje:

 

Všeobecný cieľ fondu:

Všeobecným cieľom je prispieť k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii pri súčasnom uľahčovaní legitímneho cestovania prostredníctvom jednotnej kontroly na vonkajších hraniciach na vysokej úrovni a efektívneho spracúvania schengenských víz v súlade so záväzkom Únie, pokiaľ ide o rešpektovanie základných slobôd a ľudských práv.

Osobitné ciele finančného nástroja v oblasti predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia:

  1. predchádzanie trestnej činnosti, boj proti cezhraničnej, závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu a posilnenie koordinácie a spolupráce orgánov presadzovania práva a ďalších vnútroštátnych orgánov členských štátov vrátane koordinácie a spolupráce s Europolom alebo ďalšími príslušnými orgánmi Únie a s príslušnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami;
  2. posilňovanie kapacity členských štátov a Únie na účinné riadenie rizík a kríz v oblasti bezpečnosti a príprava a ochrana ľudí a kritickej infraštruktúry proti teroristickým útokom a ďalším incidentom súvisiacim s bezpečnosťou.

Osobitné ciele finančného nástroja v oblasti vonkajších hraníc a víz:

  1. podpora spoločnej vízovej politiky na uľahčenie legitímneho cestovania, poskytovanie vysokokvalitných služieb žiadateľom o víza, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu;
  2. podpora integrovaného riadenia hraníc, vrátane ďalšej podpory harmonizácie opatrení súvisiacich s riadením hraníc v súlade so spoločnými normami Únie a prostredníctvom výmeny informácií medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a agentúrou Frontex na zabezpečenie jednotnej kontroly a ochrany vonkajších hraníc na vysokej úrovni na jednej strane, vrátane riešenia nelegálneho prisťahovalectva, a hladkého prechodu cez vonkajšie hranice v súlade so schengenským acquis na strane druhej, pričom sa zabezpečí prístup osôb k medzinárodnej ochrane pre tie osoby, ktoré ju potrebujú, v súlade so zmluvnými záväzkami členských štátov v oblasti ľudských práv vrátane zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

Všeobecný cieľ a osobitné ciele budú napĺňané prostredníctvom opatrení schválených v národnom programe pre Fond pre vnútornú bezpečnosť na obdobie 2014-2020. Výsledky pri dosahovaní osobitných cieľov fondu sa hodnotia na základe spoločných ukazovateľov stanovených v príslušných nariadeniach, a ktoré sú zároveň  súčasťou národného programu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]