Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

O Fonde AMIF

             Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Fond pre azyl, migráciu a integráciu na roky 2014-2020 bol zriadený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 (PDF, 974 kB)(PDF, 974 kB) zo 16. apríla 2014.

Všeobecný cieľ fondu:  

Všeobecným cieľom fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie. 

Osobitné ciele:

  1. posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru;
  2. podporovať legálnu migráciu do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, napríklad potrebami trhu práce, a zároveň zabezpečovať integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov a podporovať skutočnú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín;
  3. posilňovať spravodlivé a účinné stratégie návratu v členských štátoch, ktoré prispejú k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinnú readmisiu v krajinách pôvodu a tranzitu;
  4. posilňovať solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä so zreteľom na tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté migračnými a azylovými tokmi, a to aj prostredníctvom praktickej spolupráce.

Všeobecný cieľ a osobitné ciele budú napĺňané prostredníctvom opatrení schválených v Národnom programe pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu na obdobie 2014-2020. Výsledky pri dosahovaní osobitných cieľov fondu sa hodnotia s použitím spoločných ukazovateľov stanovených v Nariadení zriaďujúcom fond, ktoré sú zároveň súčasťou Národného programu.