Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Ministerstvo vnútra ukončilo prípravu Registra fyzických osôb

15. 03. 2016

 Informačný systém Registra fyzických osôb /IS RFO/, ako základný register verejnej správy a zdroj aktuálnych údajov o občanoch a obyvateľoch Slovenskej republiky s pobytom na území i mimo územia SR, využívajú orgány verejnej správy od januára 2014. Údajovou základňou IS RFO sa stal Register obyvateľov /REGOB/, ktorý od roku 2004  umožňoval výmenu dát len na základe písomnej žiadosti o poskytnutie informácií o mieste pobytu obyvateľa.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Obsahom registra sú údaje o občanoch SR s trvalým pobytom v SR, o občanoch bez trvalého pobytu v SR, cudzincoch prihlásených na trvalý pobyt v SR a o osobách, ktorým Slovenská republika udelila azyl. Osobitnou kategóriou sú cudzinci  bez trvalého pobytu na území SR, ktorí prišli do styku s verejnou správou a údaje o nich sú registrované v informačných systémoch.

Jedenkrát a dosť

Register fyzických osôb postupne odbremeňuje občanov i obyvateľov SR od byrokratickej povinnosti opakovane predkladať doklady o svojich údajoch. Osoba svoje údaje predloží iba raz a prostredníctvom registra sa sprístupnia pre ďalšie informačné systémy. Prostredníctvom Registra fyzických osôb sa takto  vytvára súbor údajov o fyzickej osobe zo zdrojových  systémov verejnej správy. Týmto spôsobom sa aplikuje jeden zo základných princípov informatizácie verejnej správy, ktorým je princíp „jedenkrát a dosť“. Vďaka jasne stanoveným pravidlám sa dáta budú zbierať a so zárukou spoľahlivosti využívať v celej verejnej správe. Na dosiahnutie tohto stavu je  však potrebná  integrácia registra s ostatnými informačnými systémami verejnej správy. Register fyzických osôb je už  plne integrovaný napríklad s centrálnou ohlasovňou a elektronickou matrikou, ktoré sú jeho zdrojovými systémami.

Ako poskytovateľa údajov ho využívajú napríklad systémy Sociálnej poisťovne, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež informačné systémy zdravotných poisťovní a Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

V súčasnosti využíva údaje z IS RFO viac ako 10 informačných systémov verejnej správy, vo fáze pripájania a testovania integrácie je ďalších viac ako 30 informačných systémov. 

E-služby pre držiteľov elektronických dokladov

Register fyzických osôb  okrem množstva služieb pre štátne inštitúcie  sprístupnil niekoľko elektronických služieb aj  pre občanov na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk. Využívať ich môžu držitelia aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom alebo aktivovaného elektronického dokladu o pobyte cudzinca.  Po prihlásení môže občan i cudzinec  získať údaje o svojom pobyte, o dokladoch evidovaných v agende MV SR /pas, občiansky preukaz.../ alebo o štátnom občianstve. Okrem toho si môže  prihlásený používateľ napríklad ľahko vyžiadať prehľad o svojich súdnych záznamoch  /rozvod, zákaz pobytu, obmedzenie právnej spôsobilosti a pod./ Stačí vyplniť položky elektronického formulára a požadované údaje sa zobrazia na obrazovke.

Všetky používateľské elektronické služby Registra fyzických osôb sú poskytované bezplatne za nasledovných podmienok: 

  • používateľ služby je evidovaný v Registri fyzických osôb ako živá osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov,
  • používateľ nemá v Registri fyzických osôb evidované pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Dodávateľom projektu „Informačný systém Registra fyzických osôb“ je spoločnosť Ditec, a.s.

Informácie o elektronických službách sú prístupné aj na portáli www.slovensko.sk.  


Prečítajte si tiež:

Novela zákona o hlásení pobytu a registri obyvateľov vytvorí základ pre elektronizáciu služieb verejnej správy