Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

MV SR sprístupnilo prvé služby elektronického archívu – základnou podmienkou pre používanie je vytvorenie osobného prostredia

10. 06. 2016

Elektronicky archiv

Elektronický archív buduje MV SR ako komunikačné centrum  pre fyzické osoby a právnické osoby týkajúce sa všetkých agend podľa zákona o archívoch a registratúrach. Umožní elektronický prístup k  historickým archívnym dokumentom v ich digitálnej podobe a zároveň ponúkne možnosť pre bezpečné uloženie elektronických archívnych dokumentov vzniknutých z činnosti pôvodcov registratúry. Prostredníctvom služieb elektronického archívu sa zjednoduší prístup k archívnym dokumentom pre laickú a najmä odbornú verejnosť.

Okrem trvalej elektronickej archivácie dokumentov systém umožní samozrejme aj úschovu pôvodne neelektronických archívnych dokumentov v ich zdigitalizovanej podobe.

Základom pre používanie e-archívu je bezplatné  vytvorenie osobného prostredia, žiadosť o vytvorenie ktorého  si v súčasnosti môže podať každý držiteľ aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom. O vytvorenie osobného prostredia právnickej osoby môže požiadať štatutárny zástupca alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať za právnickú osobu, a to  prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Osobné prostredie umožní každému plnohodnotne používať elektronické služby archívu; používateľ získa prístup k rozšírenému vyhľadávaniu v archívnych dokumentoch, môže si ukladať parametre a výsledky vyhľadávania, komentovať dokumenty, dohodnúť si termín osobnej návštevy. Takisto bude môcť požiadať, aby mu archív predložil dokumenty na štúdium osobne v archíve či  vyhotovil ich kópie. Všetky tieto služby, podmienkou používania ktorých je vytvorenie osobného prostredia v archíve,  MV SR sprístupní v blízkej dobe. V súčasnosti sú  okrem služby na vytvorenie osobného prostredia k dispozícii služby týkajúce sa podávania návrhov na vyraďovanie registratúrnych záznamov a mimo vyraďovacích konaní tak, ako ich upravuje zákon č. 365/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Služby sú k dispozícii na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk

Elektronický archív MV SR bol jedným z projektov ministerstva vnútra v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé služby budujeme už v podmienkach Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Viac k problematike