Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Podpora najexponovanejších odborov okresných úradov za účelom zvýšenia kvality poskytovaných proklientsky orientovaných služieb

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 48 999 834,35 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 12.10.2022
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 14.10.2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 01/2022 - 12/2023

Popis projektu

Cieľom národného projektu je eliminovať negatívny trend v oblasti poskytovania služieb, stabilizovať a udržať situáciu vybavenosti jednotlivých agend prostredníctvom podpory najexponovanejších odborov 78 klientskych pracovísk okresných úradov. Predmetný národný projekt je zameraný na podporu tých odborov okresných úradov, ktoré sú na základe dostupných dát vyhodnotené ako občanmi najvyhľadávanejšie a preto si vyžadujú najakútnejšiu intervenciu.

Podpora spočíva v stabilizácii existujúcich administratívnych kapacít a vytvorení nových funkčných miest na špecializovaných odboroch okresných úradov, čím sa zabezpečí odborný, praxou podložený a zároveň flexibilný prístup zamestnancov ku klientom.

Podpora administratívnych kapacít bude aplikovaná na nasledujúcich odboroch okresných úradov:

  • katastrálny odbor;
  • odbor starostlivosti o životné prostredie;
  • pozemkový a lesný odbor;
  • odbor výstavby a bytovej politiky 
  • odbor reštitúcií pre bývalý vojenský obvod Javorina;

Na exponovaných pracoviskách okresných úradov je nevyhnutné zabezpečiť čo najefektívnejšie spracovanie dobiehajúcej minulej agendy a hľadanie ďalších riešení pre zabezpečenie stabilizácie a udržanie ustáleného stavu takýchto agend do budúcnosti. Snahou je dosiahnutie čo najlepších parametrov z prevádzkovo – procesného (kvantitatívneho) hľadiska, ako aj z hľadiska kvality poskytnutia verejných služieb.

Podporou a posilnením personálnych kapacít na predmetných agendách sa zabezpečí dodržiavanie zákonom stanovených lehôt, zníženie povinnosti vracania správnych poplatkov, zdynamizovanie procesov, ktoré sú ovplyvňované osobitnými nárazovými problémami a pod., čo prispeje k zefektívneniu poskytovaných služieb verejnej správy.

Realizácia národného projektu prispeje k stabilizácii a udržaniu ustálenej situácie v poskytovaní služieb na najexponovanejších odboroch okresných úradov, ktorých služby sú súčasne občanmi Slovenskej republiky najvyhľadávanejšie.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]