Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a záchranného zboru

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 17 972 474,69 eura
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP:
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 7. 12. 2018
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2017

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 
Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu:  12/2018 – 12/2023

Opis projektu:

Cieľom projektu je posilnenie intervenčných kapacít a manažmentu pripravenosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Týmto projektom získa HaZZ vyššiu schopnosť rýchlo a efektívne zasiahnuť a riešiť mimoriadnu udalosť na celom území Slovenskej republiky. Realizácia projektu pozostáva z troch aktivít, ktoré smerujú k napĺňaniu hlavného cieľa projektu.

Prvou aktivitou je optimalizácia procesov riadenia mimoriadnej udalosti na krajskej úrovni HaZZ. Prostredníctvom projektu dôjde k vypracovaniu odborných metodických materiálov na regionálnej úrovni - krajských riaditeľstiev HaZZ vo vzťahu k špecifikám regiónu, potrebám rozvoja intervenčných a odborných kapacít a postupov pri zvládaní mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy.

Druhou aktivitou je posilnenie intervenčných kapacít na regionálnej úrovni s cieľom posilniť technickú pripravenosť HaZZ naprieč územím Slovenskej republiky tak, aby dokázal účinne a efektívne zvládať vzniknuté mimoriadne udalosti.

Treťou aktivitou je rozšírenie výcvikových nástrojov a postupov vo Výcvikom centre HaZZ Lešť pre členov HaZZ. Prebiehajúci výcvik hasičov bude doplnený o modernú záchranársku techniku. Prostredníctvom projektu dochádza k synergii medzi modernizáciou zboru a odbornou technickou pripravenosťou na zvládanie mimoriadnych udalostí.