Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Posilnenie intervenčných kapacít integrovaného záchranného systému Ministerstva vnútra SR

OP Kvalita životného prostredia

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 8 741 767,41 eur

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí NFP: 24.11.2023
Druh projektu: dopytovo orientovaný
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).
Prioritná os: 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita 3.1: Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ: 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.10.2017
Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
 celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu: 06/2023 - 12/2023

Opis projektu:

Cieľom projektu je posilnenie intervenčných kapacít integrovaného záchranného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Prostredníctvom projektu dôjde k zlepšeniu materiálno-technického vybavenia Kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany a Prezídia Hasičského a záchranného zboru. MV SR pomocou daného projektu získa vyššiu schopnosť rýchlo a efektívne zasiahnuť a riešiť mimoriadnu udalosť na celom území Slovenskej republiky.

V rámci špecifického cieľa 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy operačného programu Kvalita životného prostredia skrz projekt budú podporené tieto podaktivity:

A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni,
A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu a
A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.

Projekt svojím charakterom prispieva k zvýšeniu efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, čím dochádza k naplneniu hlavného špecifického cieľa pre danú výzvu.

Merateľným ukazovateľom projektu sú:

1/ Počet subjektov so zlepšenými vybavením intervenčnými kapacitami: 1,
2/ Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1,
3/ Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy: 135,
4/ Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností: 5.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]