Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2023, štvrtok
 

Národný projekt Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Partneri:
1. Finančné riaditeľstvo SR
2. Kancelária prezidenta SR
3. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. Ministerstvo financií SR (hlavný partner)
6. Ministerstvo hospodárstva SR
7. Ministerstvo kultúry SR
8. Ministerstvo obrany SR
9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
11. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
12. Ministerstvo vnútra SR
13. Ministerstvo zahraničných vecí SR
14. Ministerstvo zdravotníctva SR
15. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Najvyšší kontrolný úrad SR
17. Protimonopolný úrad SR
18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19. Úrad pre verejné obstarávanie
20. Úrad vlády SR
21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výška nenávratného finančného príspevku:  2 321 479,07 eura
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 7. 4. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 31. 5. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Termín realizácie projektu: 05/2016 - 12/2020

Zmluva: CRZ
Hlavná stránka projektu

Popis projektu:
Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu vyššie.

Vzdelávanie je realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities a RePEc - ekonomické inštitúcie alebo inštitúcia ponúka kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace môžu byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované môžu byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom je zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

  • Vzdelávanie alebo stáž je v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.
  • Zameranie a obsah podujatí korešponduje s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.
  • Vybrané vzdelávacie podujatia sú vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a sú zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ.
  • Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporí medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS