Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):  11 119 170,16 eura
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 8. 8. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 25. 8. 2017

Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 8. 2015

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu:  09/2017 – 12/2023

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu, ktorý svojím charakterom prispieva k zvýšeniu efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, je vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaného záchranného modulu Pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFF-V). Projekt realizuje Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky prostredníctvom napĺňania hlavnej aktivity vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaného záchranného modulu (GFFF-V Ground forest fire fighting using vehicles)  a ďalších podaktivít v trvaní 30 mesiacov.

Modul bude vybudovaný tak, aby mohol poskytnúť pomoc pri hasení rozsiahlych lesných požiarov a požiarov lesných porastov s využitím dostatočného počtu vozidiel alebo pozemných prostriedkov, ako i ľudských zdrojov. V súlade s  medzinárodnými požiadavkami bude schopný zabezpečiť hasenie po dobu 24 hodín nepretržite, najmä v počiatočných fázach katastrofy, a to v spolupráci s existujúcimi štruktúrami, miestnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami. Na tento účel bude modul registrovaný v databáze Spoločného systému komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS).

Obstaraním nového materiálno-technického vybavenia v rámci projektu dôjde k vytvoreniu moderného špecializovaného modulu GFFF-V, ktorý bude po materiálnej a technickej stránke spĺňať požiadavky národných aj medzinárodných smerníc a umožní prijímateľovi zasahovať rýchlo a účinne na celom území EÚ (schopnosť odcestovať do 6 hodín po prijatí ponuky) s bezprostredným poskytnutím maximálnej pomoci postihnutej krajine.

Budovanie modulu tohto druhu predstavuje priamu odozvu na dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny.

 • Tlačová správa z 02.05.2019 - odovzdanie vozidiel 6x6 v rámci medzinárodnej konferencie FIRECO 2019
 • Tlačová správa z 03.01.2022 - Spolupráca HaZZ a APZ 1
 • Tlačová správa z 03.03.2022 - Spolupráca HaZZ a APZ 2
 • Tlačová správa z 14.03.2022 - Výcvik modulu
 • Tlačová správa z 30.03.2022 - Modul cvičenie - skupina západ - Záhorie
 • Tlačová správa z 19.04.2022 - Modul cvičenie - skupina západ - Čuňovo
 • Tlačová správa z 13.05.2022 - Modul cvičenie - skupina východ - Uhorná
 • Tlačová správa z 08.06.2022 - Kurz anglického jazyka
 • Tlačová správa z 07.07.2022 - Hasičský a záchranný zbor požiadal o certifikáciu modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel
 • Tlačová správa z 28.07.2022 - Lokalizácia požiaru lesného porastu v k.o. Malá Lodina, okres Košice-okolie
 • Tlačová správa z 01.08.2022 - Likvidácia požiaru v k.o. Malá Lodina, okres Košice-okolie
 • Tlačová správa z 13.08.2022 - Hasiči Letecký útvar MV SR majú za sebou doteraz najlhšiu zahraničnú misiu
 • Tlačová správa z 12.10.2022 - Výcvik modulov HaZZ a Leteckého útvaru MV SR vo Vysokých Tatrách