Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

MUSAR - Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 4 059 596,83 eura
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí NFP: 12. 7. 2019
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.8.2015
Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu: 8/2019 - 12/2023

Opis projektu:
Projekt rieši rozšírenie funkčnosti a inštitucionálnej podpory špecializovaného záchranného modulu Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí - Medium urban search and rescue (MUSAR) dislokovaného na Záchrannej brigáde v Žiline, ktorý Slovenská republika má vybudovaný len na národnej úrovni. Cieľom projektu je modernizácia modulu na úroveň európskeho štandardu a jeho schopnosť participovať v koordinácii s inými modulmi pôsobiacimi počas zásahu v oblasti postihnutej mimoriadnou udalosťou spôsobenou zmenou klímy. Vzhľadom k špecifickým podmienkam pôsobenia modulu v mestskom prostredí si vybavenie modulu vyžaduje predovšetkým moderné pátracie technológie, ktoré dnes HaZZ nemá k dispozícii. Rozšírenie funkčnosti modulu MUSAR je koncipované v súlade s Vykonávacím rozhodnutím komisie zo dňa 16. októbra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany č. 2014/762/EÚ, zmenené a doplnené 2018/142 z 15. januára 2018.

Hlavnou úlohou modulu je schopnosť poskytnúť v prípade mimoriadnej udalosti dva základné nástroje pomoci, ktoré sú predmetom projektu:

  • nástoj na pátranie po obetiach pod troskami, ich lokalizácia a záchrana,
  • zabezpečenie priechodnosti nestabilného prostredia a úprava podmienok na prácu ostatných záchranných zložiek v súlade s úlohami vyplývajúcimi z nasadenia modulu v prostredí zasiahnutom mimoriadnou udalosťou spôsobenou zmenou klímy.

Projekt svojím charakterom prispieva k zvýšeniu efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, čím dochádza k naplneniu hlavného špecifického cieľa pre danú výzvu.

Tlačová správa z 25.06.2021

Tlačová správa a foto z 03.01.2022

Tlačová správa a foto z 03.03.2022

Tlačová správa a foto z 08.06.2022 - Kurz anglického jazyka

Tlačová správa a foto z 25.10.2022