Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Projekt technickej pomoci Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a publicity v rámci OP EVS

logo EVS
Prijímateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 232 656,13 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 30.08.2018
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 30.08.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 3: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 3.2: Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie OP

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 01/2017 - 12/2023

Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP EVS prostredníctvom zabezpečenia vzdelávania oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej OP EVS), zabezpečiť čo najefektívnejšie informovanie odbornej a širšej verejnosti o politike a podpore EÚ a jej cieľoch s využitím nástrojov masmediálnej komunikácie v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov a zabezpečenie povinných hodnotení v súlade s čl. 54 a 56 všeobecného nariadenia a v súlade so Systémom riadenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 v rámci OP EVS.

Projekt je zameraný na refundáciu výdavkov spojených s realizáciou služobných ciest zamestnancov, zvyšovaním odborných zručností a vedomostí, organizáciou resp. účasťou na koordinačných poradách, seminároch, konferenciách, výboroch na území SR a členských krajín EÚ, na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním informovanosti širšej a odbornej verejnosti o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, výsledkoch zrealizovaných projektov a ich prínose. Predmetom refundácie sú aj výdavky spojené so zabezpečením povinných hodnotení.

Oprávnenou skupinou sú zamestnanci Riadiaceho orgánu (ďalej RO) zapojení do implementácie OP EVS. Za oprávnené osoby sa vo všeobecnosti považujú zamestnanci prijímateľa, t.j. pracovníci odboru Operačného programu Efektívna verejná správa, organizačného odboru a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) a iné osoby podieľajúce sa na procesoch implementácie OP EVS.

Hlavné typy aktivít projektu sú: 1. Vzdelávanie zamestnancov a režijné aktivity subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu OP EVS, 2. Monitorovanie a hodnotenie operačného programu, 3. Informovanie a komunikácia na úrovni riadiaceho orgánu. K prvému typu aktivity „Vzdelávanie zamestnancov a režijné aktivity subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu OP EVS“ je priradená hlavná aktivita projektu „Vzdelávanie a režijné aktivity subjektov“.  K druhému typu aktivity „Monitorovanie a hodnotenie operačného programu“ je priradená hlavná aktivita projektu „Analýzy a štúdie“ a k tretiemu typu aktivity „Informovanie a komunikácia na úrovni riadiaceho orgánu“ je priradená hlavná aktivita projektu „Publicita“.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS