Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Publicita a informovanie v rámci projektov realizovaných SO pre OP KŽP

OP Kvalita životného prostredia

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 603 716,63 eura
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 09.11.2017
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 15.11.2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 5. Technická pomoc  
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 12/2017 – 12/2023

Opis projektu:

Cieľom tohto projektu je zabezpečiť čo najefektívnejšie informovanie odbornej a širokej verejnosti o politike a podpore EÚ a jej cieľoch s využitím nástrojov širokej masmediálnej komunikácie v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) pre Prioritnú os 3 má za úlohu participovať na komunikačných aktivitách.

V rámci špecifického cieľa 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov je oprávneným typom aktivita "Informačné a komunikačné nástroje", ku ktorej boli priradené tieto aktivity projektu: Informačná mediálna kampaň, Informačné podujatia/semináre a Propagačné a reklamné predmety. Aktivity majú účinným spôsobom osloviť cieľové skupiny a zvýšiť informovanosť širšej a odbornej verejnosti o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, výsledkoch zrealizovaných projektov a ich prínose. Cieľovými skupinami sú najmä: potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP a prijímatelia, subjekty zapojené do procesu implementácie EŠIF, odborná a široká verejnosť. Ďalším očakávaným prínosom projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o možnosti čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov  a v neposlednom rade zvýšenie záujmu verejnosti o životné prostredie.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na http://www.op-kzp.sk/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]