Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
 

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

OP Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS 2014+: 311071S799
Kód výzvy: OPII-2018/7/15-NP
Termín realizácie projektu: 11/2019 – 10/2022
Výška NFP: 16 387 034,42 EUR s DPH
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 02.07.2019
Partner: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dodávateľ: pripravuje sa verejné obstarávanie 
Miesto realizácie aktivít projektu: celé územie Slovenskej republiky.
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Popis projektu:

Ministerstvo vnútra SR  je jediným orgánom v oblasti riadenia, koordinácie a implementácie procesov a postupov pre okresné úrady, Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor. Projekt prispeje k úspešnému naplneniu cieľov a princípov reformy verejnej správy. Zameranie a výstupy budú na úrovni organizačných útvarov MV SR s celoštátnou pôsobnosťou. Cieľom je zabezpečiť zjednodušenie dátovej a procesnej integrácie vo VS, čím sa dosiahne:

 • zníženie času na získanie právneho alebo metodického výkladu v konaní,
 • počet integrácií do centrálnej integračnej a dátovej vrstvy,
 • vybudovanie a zapísanie do katalógu SaaS komponentu pre Call Centrum.

Predpokladané výsledky projektu sú:

 • zvýšenie spokojnosti občanov s fungovaním VS,
 • štandardizované podporné procesy a back-office,
 • zvýšenie efektivity zamestnancov VS,
 • zníženie vynakladaných zdrojov občanov, podnikateľov a VS.

Identifikované cieľové skupiny sú:

 • MV SR - prevádzkovateľ cloudových služieb, 
 • inštitúcia verejnej správy,
 • pracovník verejnej správy,
 • partner cloudovej služby.

Aktivity:

Hlavné:

 • analýza a dizajn,
 • implementácia,
 • testovanie,
 • nasadenie.

Podporné:

 • Publicita a informovanosť,
 • Riadenie projektu.

Merateľný ukazovateľ, ktorý sa dosiahne realizáciou projektu je "Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, cieľová hodnota: 5".

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy