Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

S

SK

EN

FR

samostatné logické prístupové body

separate logical access points

les points logiques distincts pour accéder

server doménových mien

Domain Name Server

le serveur de nom de domaine

Schengenská konzultačná sieť

Schengen Consultation Network

le réseau de consultation Schengen

Schengenské územie

Schengen territory

le territoire Schengen

Schengenský informačný systém

Schengen Information System

le système d’information de Schengen

Schengenský priestor

Schengen area

l’espace Schengen

sieťové požiadavky

network requirements

les caractéristiques du réseau

sieťové služby

network services

les services du réseau

sieťový komunikačný protokol

network communication protocol

le protocole de communication en réseau

skrátiť čakanie osôb

reduce the waiting times of persons

réduire les délais d’attente des personnes

skupinové vízum

group visa

le visa collectif

sloboda prejavu a médií

freedom of expression and of the media

la liberté d`expression et de la presse

sloboda zhromažďovania a politického združovania

freedom of assembly and political association

la liberté de réunion et d`association politique

služobný pas

service passport

le passeport de service

služobný personál

service staff

le personnel de service

smernica o verejnom obstarávaní

directive on public
procurement

la directive sur les marchés publics

smerovacie zariadenie

routing device

le dispositif de routage

splniť potrebné podmienky

fulfil necessary preconditions

remplir les conditions nécessaires

spoločná pozemná hranica

common land border

la frontière terrestre commune

spoločná technická platforma

common technical platform

la plate-forme technique commune

spoločný hraničný priechod

mutual border crossing point

le point de passage mutuel

spoločný súbor právnych predpisov

common corpus of legislation

le corpus commun de législation

spracúvanie osobných údajov

personal data processing

le traitement des données à caractère
personnel

spravodajská jednotka na sledovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti

criminal asset intelligence unit

la cellule de renseignement sur les avoirs d’origine criminelle

sprevádzajúci príbuzný

accompanying relative

le membre de famille accompagnant

sprievodné doklady

supporting documents

les documents justificatifs

susedné tretie krajiny

neighbouring third countries

les pays tiers voisins

symetrické šifrovacie algoritmy

symmetric encryption algorithms

les algorithmes de chiffrement symétrique

systém kontroly odletov

departure control system

le système de contrôle des départs

systém krízového riadenia

crisis management system

le système de gestion de crise

šifrovacie zariadenie

encryption device

le dispositif de cryptage

šifrovaná virtuálna neverejná sieť

encrypted virtual private network

le réseau crypté, virtuel et privé

šírka pásma

bandwidth

la bande passante

štandardný formulár

standard form

le formulaire standard

štátny príslušník tretej krajiny

third-country national

le ressortissant de pays tiers

štruktúra siete

network layout

la structure du réseau

štruktúra SIS II

SIS II architecture

l’architecture du SIS II