Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných polymérov v prírodnom prostredí pre účely modelovania vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania rizík

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 1 196 548,94 €
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí NFP: 25. 7.2023
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 8. 2021
Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
 celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu: 08/2019 - 12/2023

Opis projektu:

Predmetom projektu je zber dát a údajov a následná tvorba databázy pre potreby modelovania vývoja a monitorovania vzniku požiarov ako aj vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.
Cieľom projektu je laboratórne skúmanie požiarnotechnických vlastností vzoriek prírodných polymérov, ktorého výsledky budú slúžiť na modelovanie vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania s nimi súvisiacich rizík. Obstaraním prístrojov a zariadení a dobudovaním laboratória a odberných miest vzoriek sa získajú relevantné a exaktné podklady, ktoré spolu so základnými meteorologickými parametrami poslúžia na presnejšiu identifikáciu nebezpečenstva lesných požiarov v podmienkach Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ). Na základe výsledkov projektu bude HaZZ v zmysle Vyhl. 121/2002 MV SR o požiarnej prevencii schopný presnejšie identifikovať hroziace nebezpečenstvo lesných požiarov.

Projektom sa naplnia merateľné ukazovatele vytvorením databázy dát pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí a následného systému monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy.