Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

                                                                      logo EVS

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na 
http://www.reformuj.sk/

 

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:  7 653 215,27 eur
Obdobie realizácie projektu:  09/2018-11/2022
Kód projektu:  314011R809
Zmluva: CRZ

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

 

Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

1.   Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

2.   Zriadenie CAF centra

Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

Partneri:

1.      Ministerstvo vnútra SR

2.      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

3.      Ministerstvo životného prostredia SR

4.      Ministerstvo obrany SR

5.      Ministerstvo zdravotníctva SR

6.      Slovenská inšpekcia životného prostredia

7.      Ministerstvo financií SR

8.      Ministerstvo kultúry SR

9.      Úrad vlády SR

10.   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

11.   Národný bezpečnostný úrad

12.   Úrad priemyselného vlastníctva SR

13.   Úrad pre verejné obstarávanie

14.   Štatistický úrad SR

15.   Slovenský metrologický inšpektorát

16.   Správa štátnych hmotných rezerv SR

17.   Štátna veterinárna a potravinová správa SR

18.   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

19.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, konkrétne sekcia verejnej správy prijala výzvu, ako časť ministerstva zapojiť sa do národného projektu a byť pilotným modelom projektu CAF.

Nakoľko sekcia verejnej správy MV SR má ambíciu dosiahnuť výnimočnosť vo svojej výkonnosti a chce zaviesť kultúru výnimočnosti v organizácií. Efektívne vyžitie modelu CAF má organizáciu časom posunúť k ďalšiemu rozvoju tohto typu kultúry a myslenia v rámci organizácie.

Harmonogram implementácie modelu CAF na SVS MV SR 

 • 1.9.2019 - Zapojenie SVS MV SR do projektu 
 • 4.12.2019 - Školenie manažmentu organizácie SVS MV SR o modeli CAF
 • 17.12.2019 - Vytvorenie komunikačného plánu modelu CAF na SVS MV SR
 • 2.1.2019 - Vytvorenie CAF tímu
 • 20.-21.1.2020 - Školenie CAF tímu
 • január - august 2020- Písanie samohodnotiacej správy modelu CAF
 • 6.8.2020 - Odovzdanie samohodnotiacej správy modelu CAF Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • 30.9.2020 - Posúdenie samohodnotiacej správy modelu CAF
 • december 2020 - Selekcia námetov na zlepšenie podľa bodového hodnotenia
 • január - marec 2021 - Rozpracovanie námetov na zlepšovanie
 • apríl 2021 - Schválenie Akčného plánu zlepšovania podľa modelu CAF
 • máj 2021 - Plnenie Akčného plánu zlepšovania podľa modelu CAF
 • 30.6.2021 - Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF
 • jún/júl 2021 - Ukončenie projektu a možnosť udelenia certifikátu Efektívy CAF používateľ

Na úseku SVS MV SR sa súčastne s modelom CAF implementoval aj nástroj Samohodnotenia kultúry kvality, ktorého cieľom je umožniť objektívne zhodnotiť kultúru kvality, identifikovať príležitosti na zlepšenie a prioritizovať stratégie, ktoré budú zaradené do plánu zlepšovania kvality a tým formovať a udržiavať vysokú úroveň kultúry kvality na všetkých organizačných stupňoch organizácie.

Nástroj Samohodnotenia kultúry kvality zhodnocuje úroveň zrelosti kultúry kvality organizácie prostredníctvom napĺňania atribútov kultúry kvality cez diagnostické výroky zoradené do skupín v kategóriách, subkategóriách a kľúčových oblastiach charakterizujúcich kultúru kvality v organizácii. Toto riešenie umožňuje naplno využiť a zohľadniť špecifiká organizácie a hľadať vlastnú cestu k udržateľnému rozvoju nielen organizácie, ale aj spoločnosti, na ktorú organizácia vplýva pri plnení svojho poslania.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj

Info o projekte na novom portáli OP EVS