Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 42 726 178,82 €

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP: 5. 12. 2018
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 7. 12. 2018
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2017

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu:  12/2018 – 10/2023

Opis projektu:

Cieľom projektu je optimalizovať a posilniť intervenčné kapacity na lokálnej a regionálnej úrovni.Optimalizáciou mechanizmov rozvoja spolupráce Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR), posilnením intervenčných kapacít a metodikou výcviku dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) získa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) – Prezídium HaZZ - ucelený mechanizmus umožňujúci dlhodobý rozvoj DPO SR/DHZO na Slovensku. Realizáciou projektu bude nastavená dlhodobá stratégia rozvoja a pripravenosti DHZO. Počas realizácie projektu sa budú prelínať tri hlavné podaktivity.

Prvou podkativitou je tvorba Stratégie rozvoja spolupráce HaZZ a DPO SR do roku 2030. Cieľom je pripraviť strategický dokument, ktorý bude navrhovať zmeny nielen na úrovni internej spolupráce pri spoločnom nasadzovaní, ale rovnako na úrovni legislatívnej, intervenčnej a výcvikovej.

Druhou podaktivitou je podpora intervenčných kapacít DHZO tak, aby dokázali plniť úlohy pri včasnej a efektívnej intervencii počas krízových situácií spôsobených zmenou klímy. Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k posilneniu 365 DHZO na celom území Slovenskej republiky. 

Treťou podaktivitou projektu je zmodernizovať a rozšíriť výcvikový plán DHZO vo výcvikovom centre Lešť. Realizáciou tejto aktivity bude zabezpečený nielen výcvik všetkých podporených DHZO v podaktivite 2, ale dôjde najmä k efektívnemu prepájaniu podpory výcviku a posilneniu intervenčných kapacít.