Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Partneri:

  1. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35,
  2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  záležitosti Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 811 04 Bratislava,
  3. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 323 47 Bratislava,
  4. Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava,

Názov projektu: Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy

Miesto realizácie: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Výška NFP: 7 976 751, 03 €

Kód projektu: ITMS2014+:314011CDW7

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je Zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami VS.

Projekt je realizovaný Ministerstvom vnútra SR v spolupráci so štyrmi partnermi: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Úrad vlády SR.

Reformuj.sk

V rámci projektu budú realizované hlavné aktivity, a to:

Aktivita č. 1.


Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám

Vybudovaním personálnych kapacít, technických kapacít a realizáciou vzdelávacích a komunikačných aktivít sa zásadným spôsobom zvýši odolnosť kľúčových aktérov voči rôznym formám hybridných hrozieb v relevantných doménach. Realizáciou auditu zraniteľnosti a následnými návrhmi na zmenu regulačných rámcov sa zaplnia systémové zraniteľnosti voči hybridnému pôsobeniu. Zavedenie evidence based prístupov do rozhodovacích procesov formou pravidelných analytických materiálov zvýši kvalitu a dopady prijímaných rozhodnutí a umožní aj vyhodnocovať ich účinnosť.
Dobudovaním kapacít v oblasti strategickej komunikácie kľúčových rezortov budú UOŠS schopné oveľa efektívnejšie komunikovať svoje verejné politiky, opatrenia a budovať dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie.

Aktivita č. 2.


Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlenenie problematiky hybridných hrozieb do kurikúl Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre potreby Policajného zboru a verejnej správy

Akadémia Policajného zboru v Bratislave zrealizuje komparatívny výskum, ktorého cieľom bude najmä určenie jednotných a jednoznačných postupov v oblasti identifikácie, potlačovania a prevencie prejavov hybridných hrozieb. Zároveň bude koordinovaná edukačná činnosť študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a zamestnancov verejnej správy pôsobiacich pri odhaľovaní, prevencii prejavov hybridných hrozieb. Cieľovou skupinou sú najmä študenti Akadémia Policajného zboru v Bratislave, príslušníci Policajného zboru a zamestnanci VS Slovenskej republiky.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk