Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2023, piatok
 

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - NP PRIM

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK), Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 10 955 954,74 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 26. 6. 2018
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 12. 7. 2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ:  5.1.1.Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Vyhlásenie vyzvania na podanie žiadosti o NFP: 17. 12. 2017
Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 1/2017 - 12/2020

Hlavný cieľ projektu:  Vytváraním inkluzívneho prostredia v materských školách (MŠ) a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ, a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie 

Opis projektu:  

ÚSVRK implementuje národný projekt, ktorý prináša do materských škôl asistentov učiteľa a odborných zamestnancov. Títo spolu s ostatnými zamestnancami MŠ vytvárajú inkluzívne tímy a zavádzajú systematické opatrenia pre zvýšenú inkluzivitu v zapojených MŠ, napr. stimulačné programy pre rozvoj kognitívnych schopností a i. Súčasťou projektu je aj práca s rodinami, ktorých deti ešte nenavštevujú MŠ, so zámerom zlepšiť vzťah cieľových skupín k hodnote vzdelávania a nastaveniu funkčnej spolupráce s MŠ. Projekt zahŕňa aj spoluprácu s ostatnými projektami „Take away“ balíka zameranými na terénnu sociálnu prácu, komunitné centrá, vysporiadanie pozemkov a podporu zdravia.

Ďalšie informácie o národnom projekte nájdete v sekcii webu ÚSVRK TU.