Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II.

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK), Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):  17 632 200 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 10. 9. 2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 29. 9.2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ:  5.1.1.Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Vyhlásenie vyzvania na podanie žiadosti o NFP: 29. 6. 2020
Riadiaci orgán OP ĽZ:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu11/2020  2/2023

Hlavný cieľ projektu: Vytváraním inkluzívneho prostredia v materských školách (MŠ) a podpornými opatreniami zameranými na zlepšenie spolupráce s rodinou zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie, a tým zabezpečovať zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK.

Opis projektu:  
NP PRIM II. je pokračovaním projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (NP PRIM I.). Druhá fáza NP PRIM zachováva podporu zamestnávania pedagogických a odborných zamestnancov v materskej škole (pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg a iní odborní zamestnanci podľa potreby MŠ), koordinátorov inkluzívneho vzdelávania a posilňuje spoluprácu s rodinami vytvorením novej nepedagogickej pozície v MŠ – rodičovský asistent. Účelom zamestnávania rodičovských asistentov je pomoc deťom, ale aj ich rodinám s adaptačným a socializačným procesom v MŠ a mimo nej. Pokračuje preferenčné zamestnávanie Rómiek a Rómov v nepedagogických, pedagogických a odborných profesiách. Projekt zahŕňa aj spoluprácu s ostatnými projektami „Take away“ balíka zameranými na terénnu sociálnu prácu, komunitné centrá, vysporiadanie pozemkov a podporu zdravia.

Ďalšie informácie o národnom projekte nájdete v sekcii webu ÚSVRK TU.