Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2023, streda
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Telefonické konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam
15. 08. 2017

V snahe pomôcť žiadateľom o dopytovo-orientované projekty s kvalitnejším vyplnením ich žiadostí oficiálne vyhlasujeme možnosť telefonických konzultácií. Zároveň upozorňujeme zástupcov mimovládnych neziskových organizácií na konkrétny čas, keď je možné telefonicky konzultovať projekty...

Zverejnili sme zoznam 1. hodnotiaceho kola k výzve na odpady
14. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení zoznamu schválených a neschvýlených ŽoNFP 1. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie s komunálnym odpadom a...

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa vytvorí 8 kontaktných bodov pre obete trestných činov
31. 07. 2017

Obete trestných činov a ich blízki sa budú vedieť bezproblémovo a promptne dostať k poradenstvu a pomoci. Umožní im to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na...

Usmernenia pre žiadateľov o NFP v rámci OP ĽZ
21. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo Usmernenie č. 4 k Ex-ante posudzovaniu podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a k zaevidovaniu verejných obstarávaní do ITMS. Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti...

Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete
19. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19.07.2017 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12.

Nová výzva zameraná na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
10. 07. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 10.7.2017 výzvu zameranú na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených...

Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny bude právna pomoc vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa dostupnejšia
06. 07. 2017

Sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva budú mať jednoduchší prístup k právnej pomoci. Umožní im to národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý bude financovaný z Európskej únie cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Na projekt „Posilnenie a...

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP v rámci I. hodnotiaceho kola
04. 07. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO5-2017-1 zameranej na poskytovanie miestnej...