Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2022, utorok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Vyspelé vzdelávacie aktivity zvýšia cez operačný program Efektívna verejná správa kvalitu zamestnancov regulačného úradu
04. 07. 2017

Éra digitálnej ekonomiky so sebou prináša vyššie nároky na reguláciu trhového prostredia, a tak sa potrebujú zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb neustále vzdelávať. Nové poznatky im pomôže získať národný projekt, na ktorý žiada regulačný úrad...

Zmena termínu konzultačných dní k vyhláseným výzvam na materské školy
03. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje informovať o zmene termínu konzultačných dní k žiadostiam o NFP k vyhláseným výzvam na materské školy pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok...

Navýšenie alokácie na vyhlásenú výzvu v rámci OP ĽZ
29. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o navýšení  finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú VÝZVU zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1....

Podporujeme prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvete
28. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo vyzvanie na národný projekt na podporu zdravotnej starostlivosti v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s alokáciou 15 360 000 eur. Gestorom projektu je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva...

Zmena termínu výzvy na odborných hodnotiteľov - PO5
27. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o zmene termínu uzavretia výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej...

Príručka pre prijímateľa - verzia 3.0
26. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo Príručku pre prijímateľa, verzia 3.0 pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako...

Zmena termínu hodnotiacich kôl
23. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy...

Zmena termínov hodnotiacich kôl
23. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy...