Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Druhá fáza národného projektu zabezpečí pokračovanie poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v prostredí MRK

Bratislava, 23. 11. 2019

Tlačová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo začiatkom októbra 2019 ďalšie vyzvanie na národný projekt, ktoré zabezpečí pokračovanie poskytovania sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti, finančnej gramotnosti ako aj vzdelanostnej úrovne osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny, alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou.

Prostredníctvom národného projektu sa budú realizovať aktivity prispievajúce k desegregácii, degetoizácii a destigmatizácií ako napríklad organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre príslušníkov z MRK ako aj širokú verejnosť. Taktiež aktivity o prínose terénnych služieb k zlepšeniu životov všetkých obyvateľov v snahe dosiahnuť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií.

V uplynulých rokoch sa sociálna práca ukázala ako užitočné v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov. V mnohých obciach sa terénni sociálni pracovníci etablovali ako špecializovaní odborníci v záležitostiach, ktorými sa predtým zaoberali všeobecné úradníci alebo mimovládne organizácie.

"Terénna práca je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka. Zameriava sa na aktivity, zmierňujúce dôsledky sociálneho vylúčenia a chudoby a je podpornou činnosťou pre terénnu sociálnu prácu. Veríme, že realizáciou národného projektu sa dostane sociálnej podpory všade tam kde je to potrebné", povedal riaditeľ odboru inklúzie MRK sekcie európskych programov ministerstva vnútra SR Juraj Gmiterko.

Celková alokácia vyčlenených finančných prostriedkov na Národný projekt je vyše 24,5 milióna eur. Začiatok realizácie aktivít projektu je plánovaný od novembra 2019, čím sa zabezpečí plynulý prechod medzi fázami národného projektu.