Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Druhé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 5 a 6

19. 02. 2016

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Vo štvrtok 18. februára 2016 sa uskutočnilo v poradí druhé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 5 a 6 (ďalej len „Komisia“) za účasti zástupcov Európskej komisie, Martina Ortha z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a Jany Kolaříkovej z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku.

Členovia a pozorovatelia Komisie boli v rámci programu informovaní o aktuálnom stave implementácie prioritnej osi č. 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“ a prioritnej osi č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít“, ktoré sú v gescii Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu OP Ľudské zdroje.

Komisia schválila doplnenie projektového zámeru k národnému projektu Zdravé komunity 2A o novú aktivitu „Systém monitorovania zdravia a determinantov zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách“ a tiež uplatňovanie princípu pro-rata v NP „Monitorovanie a hodnotenie politík zameraných na sociálne začleňovanie marginalizovanej rómskej populácie“.

V ďalších bodoch programu zasadnutia Komisia vzala na vedomie informáciu k projektovému zámeru NP „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou  MRK – I. Fáza“ a informáciu o hodnotiacich kritériách, ktoré sa budú aplikovať v rámci postupu zapojenia poskytovateľov sociálnych služieb do uvedeného národného projektu.