Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Inštitút ochrany svedka bude upravovať nový zákon

14. 04. 2023

sirenyco

Vláda SR v piatok 14. apríla 2023 dnes schválila návrh nového zákona o ochrane svedka. Cieľom je skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny a schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci. Návrh nahradí terajší zákon z roku 1998.

Inštitút ochrany svedka predstavuje účinný nástroj boja s najzávažnejšou kriminalitou a prispieva ku skvalitneniu trestného konania.

Ide o najvyšší stupeň ochrany svedka, ktorý štát garantuje, a ku ktorému sa pristupuje, ak bezpečnosť svedka nie je možné zaistiť iným spôsobom – podľa ustanovení Trestného poriadku.

Návrh zákona definuje, kto sa považuje za ohrozeného svedka a chráneného svedka. Ohrozeným svedkom je svedok, ktorému po poskytnutím výpovede alebo dôkazu v prípade vymedzených trestných činov vzniká dôvodná obava ohrozenia života alebo zdravia. Ohrozený svedok sa po splnení zákonných kritérií stáva chráneným svedkom, pomoc a ochranu mu poskytuje Policajný zbor v rámci tzv. programu ochrany.

Rozširuje sa tiež okruh trestných činov, pri ktorých je možné vykonávať ochranu svedka. Pôjde o obzvlášť závažné zločiny, terorizmus, zločiny páchané organizovanou, zločineckou, teroristickou alebo extrémistickou skupinou či trestné činy páchané z osobitného motívu, napríklad z nenávisti voči skupine osôb či jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národnosti alebo pre ich pôvod a podobne. 

Rozširuje sa okruh subjektov, ktoré môžu navrhnúť zaradenie svedka do programu ochrany, podľa štádia trestného konania návrh môže podať vyšetrovateľ, prokurátor alebo sudca. O návrhu na začatie aj ukončenie programu ochrany bude tak ako doteraz rozhodovať 5-členná medzirezortná komisia zložená zo zástupcov ministerstva vnútra, spravodlivosti a generálnej prokuratúry. Potrebný bude súhlas najmenej troch členov komisie namiesto súčasných štyroch členov.

Ak bude bezprostredne ohrozený život alebo zdravie ohrozeného svedka, predseda komisie bude môcť samostatne bez potreby zvolávania komisie rozhodnúť o tzv. predbežnom vykonávaní programu ochrany, ktoré nahradí neodkladné opatrenia upravené súčasným zákonom.

Do programu vstupuje svedok dobrovoľne, vyžadovať sa bude jeho písomný súhlas, pričom môže kedykoľvek program ochrany ukončiť. Ochrana sa bude môcť poskytovať aj blízkym osobám chráneného svedka.

Vykonávanie programu ochrany prebieha v utajenom režime. Chránenému svedkovi a jeho blízkym osobám sa často zmení identita či sa vysťahujú do zahraničia, preto je potrebné, aby sa im poskytovala všestranná pomoc, najmä sociálna a finančná. Novou úpravou je možnosť poskytovania mesačného finančného príspevku, prípadne mimoriadneho finančného príspevku alebo peňažnej pôžičky, ktoré budú nenárokovateľné.

Návrh zákona stanovuje aj povinnosti chráneného svedkaKontrolu dodržiavania programu ochrany bude vykonávať Policajný zbor.

Návrh zákona upravuje tiež vykonávanie programu ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.  Pri medzinárodnej spolupráci sa ochrana a pomoc bude poskytovať nielen na žiadosť polícií iných štátov, ale aj na žiadosť medzinárodných organizácií a Medzinárodného trestného súdu.

Účinnosť nového zákona sa navrhuje od 1. augusta 2023.