Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Miestna samospráva bude vedieť reagovať na nové trendy, umožní to operačný program Efektívna verejná správa

Bratislava, 20. 09. 2018

tlacova sprava

Miestna územná samospráva prejde modernizáciou a bude tak vedieť reagovať na nové trendy. Umožní to národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý je financovaný cez operačný program Efektívna verejná správa. Z Európskeho sociálneho fondu je na projekt s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ vyčlenená suma 4 628 292,99. Medzi hlavné ciele projektu patrí napríklad zdieľanie úspešných príkladov dobrej praxe či systematická podpora spolupráce medzi obcami.

Ambíciou projektu je vytvoriť podmienky na postupné zavádzanie tzv. nového komunálneho manažmentu. „Ten bude reagovať na historický vývoj miestnej územnej samosprávy, súčasný stav a tiež bude pripravený reagovať na nové trendy s cieľom zvyšovať efektivitu výkonu agendy, zavádzať nástroje efektívneho rozhodovania a účelného riešenia lokálnych problémov,“ vysvetlila ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že projekt reflektuje na nové trendy. Ide napríklad o implementáciu tzv. zdieľanej samosprávy a nástrojov benchmarkingu do prostredia miestnej územnej samosprávy. Benchmarking je metóda založená na systematickom meraní ako aj porovnávaní vybraných ukazovateľov.

Zdieľanie úspešných a v inej samospráve zavedených riešení prispeje k následnému prijímaniu efektívnych rozhodnutí inými samosprávami, ktoré majú rovnaký problém. Minimalizuje sa tak riziko rozhodnutí s možnými negatívnymi následkami ako aj riziko neefektívnych rozhodnutí. Ďalším nástrojom sa posilní princíp dobrej správy, čo znamená prijímanie legálnych, legitímnych, efektívnych a transparentných rozhodnutí, pri ktorých sú vopred známe dopady. Súčasťou projektu bude včasná intervencia, ktorá zvýši informovanosť volených predstaviteľov a odborných zamestnancov v legislatívnej oblasti ako aj vo vzťahu k prijímaniu rozhodnutí. Tretím opatrením sa zvýši vzájomná spolupráca obcí. Znamená to, že napríklad zimná údržba či starostlivosť o zeleň by bola vzhľadom na ekonomické možnosti obcí na báze tzv. medziobecnej spolupráce efektívnejšia a pre každú samosprávu prínosnejšia. Podpora tejto spolupráce okrem iného prinesie schopnosť samospráv pripraviť sa na nové prístupy, ako sú napríklad vytváranie inteligentných komunít (tzv. smart communities), zdieľaná ekonomika či zdieľaná samospráva. Okrem iného bude tiež vytvorený nelegislatívny materiál, ktorý kvantifikuje reálnu situáciu na Slovensku, a teda zmapuje kľúčové originálne a prenesené kompetencie, podporí efektivitu výkonu originálnych kompetencií ako aj financovanie výkonu prenesených. Na základe týchto dát bude následne možné náš model porovnať s krajinami V4, čo určí, ktoré nástroje a zavedené riešenia by u nás prispeli k modernizácii samosprávy a k zvýšeniu jej efektivity.

Miestna územná samospráva sa na Slovensku dynamicky vyvíja od roku 1990, keď bola znovu obnovená. Odvtedy prešla niekoľkými vývojovými fázami či transformačnými procesmi. V súčasnosti je, vzhľadom na nové trendy, formujúce sa agendy a príležitosti v ďalšom rozvoji, relatívne stabilizovaná, čo umožňuje prijať opatrenia smerom k jej modernizácii. Národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska tak reaguje na aktuálny stav a komplexný pohľad na jej súčasný model. Výsledkom projektu bude vyššia kvalita odborného zázemia samosprávy, vytvorenie podmienok na zmenu súčasnej komunálnej legislatívy, ale aj zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti.

Obecný zákon z roku 1990 zrovnoprávnil všetky obce bez ohľadu na ich veľkosť, čo v praxi znamená, že tie isté úlohy plní 50-tisícové mesto, no tiež obec s menej ako 10 obyvateľmi. Disponovanie rovnakými originálnymi kompetenciami v každej samospráve tak nie je optimálne ani efektívne. Miestnu územnú samosprávu u nás tvorí 2 929 obcí, z ktorých 2 661 sú obce s menej ako tritisíc obyvateľmi. V takýchto obciach žije 38,7 percent populácie. Na druhej strane, v mestách nad 50-tisíc obyvateľov žije 22,4 percent populácie, pričom takýchto miest je u nás 11. Cieľom OP Efektívna verejná správa je prispieť k modernizácii samospráv aj prostredníctvom národného projektu ZMOSu.

logo OP EVSlogo EU ESF