Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Miestne občianske poriadkové služby v rámci integrácie MRK opäť zlepšia služby v obciach s prítomnosťou MRK

Bratislava, 21. 09. 2018

Tlačová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dňa 31.8.2018 vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Výzva svojím zameraním a obsahom nadväzuje resp. je pokračovaním úspešnej výzvy na poskytovanie MOPS vyhlásenej v roku 2017, na základe ktorej sa realizuje 148 projektov, v ktorých bolo vytvorených viac ako 830 pracovných miest.

Špecifickým cieľom výzvy je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít predovšetkým zapojením príslušníkov a obyvateľov MRK, zamestnancov štátnej správy a samosprávy pracujúcich s MRK.

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia sprostredkovateľského orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce z Atlasu rómskych komunít 2013 s počtom minimálne 80 obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Alokácia výzvy je 22,3 milióna eur, obce ako žiadatelia musia mať zabezpečené spolufinancovanie vo výške 5%. Projekty môžu mať nastavenú dĺžku realizácie od 12 do 24 mesiacov.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocný pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo zamestnať a nájsť uplatnenie pre toľkých ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v rámci predchádzajúcich výziev. Nakoľko sme zatraktívnili a zefektívnili podmienky poskytnutia príspevku, očakávame, že táto výzva bude úspešná“, vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.