Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Ministerstvo vnútra predĺžilo čas na podanie projektov pre zabezpečenie prístupu k pitnej vode. Termín najbližšej uzávierky je 22.11.2021

Bratislava, 28. 09. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) má vyhlásenú výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1. Výzva bola zverejnená v apríli minulého roka 2020. Vzhľadom k dostatočným finančným prostriedkom alokovaných v rámci opatrení na riešenie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou MRK, obce a mestá naďalej môžu zlepšiť prístup k pitnej vode pomocou budovania vodovodov, vodných zdrojov, výdajných miest alebo úpravní povrchových vôd. Zároveň realizáciou týchto opatrení budú môcť obce a mestá bojovať proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19.

Doposiaľ MV SR z tejto výzvy podporilo žiadosti o nenávratný finančný príspevok v objeme 4,3 mil. €. Dopytovo-orientovaná výzva je vyhlásená formou otvorenej výzvy a v priebehu rokov 2020 a 2021 prebehlo 6 hodnotiacich kôl. Najbližšia uzávierka výzvy je naplánovaná na 22. novembra 2021. Súčasťou výzvy je inštitút zásobníka projektov, v rámci ktorého bude môcť MV SR po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu, schváliť projekty, ktoré by boli neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Oprávnené obce a mestá sa na projekte podieľajú 5 percentnou spoluúčasťou. Napriek tomu, že zameranie výzvy je zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK, je možné podporiť pomerne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK.

"VYUŽITE TÚTO MOŽNOSŤ - ZAPOJTE SA DO VÝZVY A ZLEPŠITE PRÍSTUP K PITNEJ VODE PRE SVOJICH OBČANOV"

Úspešnými projektami boli aj projekty mesta Lipany a obce Ľubotín, ktoré zhodnotili výsledky projektu nasledovne:

Mesto Lipany:

"Vybudovali sme vodovodnú prípojku a osadili liatinové potrubia s celkovou dĺžkou 13,0 m. Osadili sme 2 ks výdajníkov. S čipovým systémom sa jednoznačne zvýšila kvalita života osadníkov, eliminoval sa nedôstojný spôsob získavania základných služieb a základných prírodných zdrojov, zabezpečila sa dostupnosť zdroja pitnej vody v segregovaných a odľahlých lokalitách, zvýšila sa hygiena a zlepšil sa zdravotný stav - predovšetkým detí."

Obec Ľubotín realizovala projekt:

"Hlavným cieľom bolo zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej komunity v Ľubotíne. Zabezpečenie dostupnosti k pitnej vode všetkým príslušníkom rómskej komunity sme dosiahli vybudovaním vodovodnej vetvy po pozdĺžnej osi osady s výdajnými stojanmi na čipové prívesky. Projektom sa vytvorili predpoklady na zavádzanie pitnej vody do domácnosti. Projekt má pozitívny dopad na legálne budovanie obydlí, pretože je naplnená požiadavka napojenia obydlia k pitnej vode."

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť na stránke www.minv.sk, na telefónnych číslach 02/509 45 112, 116, 110, cez e-mailovú adresu TA.13G4@TL4G.STGPFKY4@, respektíve prostredníctvom Informačno - poradenských centier https://www.partnerskadohoda.gov.sk/893-sk/kontakty/ nachádzajúcich sa v jednotlivých krajoch SR.