Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších päť zámerov národných projektov

30. 05. 2018

tlacova sprava

Ďalších päť zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom májovom zasadnutí. Odobrené sú tak zámery projektov napríklad z dielne Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS), Ministerstva spravodlivosti SR či Ministerstva dopravy a výstavby SR.

ÚSVROS na monitorovací výbor predložil zámer národného projektu s názvom „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“. Alokácia naň predstavuje sumu 880 000 eur. Jeho hlavným cieľom je kvalitnejšie vytvárať verejné politiky, a to prostredníctvom získavania relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti. Úrad chce projektom tiež dosiahnuť zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora ako aj zvyšovanie povedomia o ňom. Ďalším schváleným je zámer národného projektu s názvom Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov, ktorého autorom je rezort spravodlivosti. Projekt bude financovaný sumou 1 114 310 eur. Cieľom je podporiť vytváranie podmienok pre mediáciu v rámci súdneho konania či mediáciu priamo v praxi. Cieľom je tiež informovanie verejnosti o mimosúdnom riešení sporov či zlepšenie podmienok súdov v prípade postúpenia sporu na mediáciu.

Monitorovací výbor pre OP EVS - 12. zasadnutie

Sociálna poisťovňa (SP) predložila na MV pre OP EVS zámer národného projektu s názvom „Zvýšenie efektivity práce zamestnancov a modernizácia SP pre kvalitnejšie poskytovanie služieb svojim klientom a hodnotenie výstupov“. Na projekt je vyčlenená alokácia 7 530 400 eur. Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu vnútorných procesov, ale aj odbornú úroveň zamestnancov, čo prispeje k napĺňaniu očakávaní občanov Slovenska.

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil na svojom májovom zasadnutí tiež zámer národného projektu, ktorého autorom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Na projekt s názvom „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ je vyčlenená suma 6 345 000 eur. Hlavné ciele sú tri. Prvým je zlepšenie kapacity verejnej správy v oblasti inovovania v doprave, a to v efektívnej spolupráci so súkromným sektorom. Po druhé je to zavedenie efektívnej podpory budovania infraštruktúry pre inovácie v doprave a po tretie zvýšenie kvality politík dopravy cez nové dátové zdroje.

Posledným schváleným je zámer národného projektu z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Na projekt s názvom „Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve“ je vyčlenená alokácia 4 650 000 eur. Hlavnými cieľmi projektu sú zvýšenie kvality zdravotníckej štatistiky pri znížení administratívnej záťaže či zlepšenie kvality referenčných údajov v zdravotníctve. Okrem toho projekt zvýši transparentnosť poskytovania starostlivosti a tiež zlepší kvalitu tvorby politík v zdravotníctve.