Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ ZEFEKTÍVNENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 14. 09. 2018

tlacova sprava

Zefektívnenie činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), znižovanie nákladov na súdne konania, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNS SR) a implementácia inovatívnych riešení aj to prinesie národný projekt „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“ .

Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Počas jeho implementácie sa vybudujú a posilnia odborné a analytické kapacity NS SR, zrealizuje sa procesno-organizačný audit, zavedú sa štandardizované postupy a metodiky a zavedie sa funkčný systém zberu údajov pre zabezpečenie analytickej podpory rozhodovacej činnosti sudcov NS SR.

Analytické centrá sú zaužívanou a uznávanou súčasťou súdnych inštitúcií v európskom právnom prostredí (napr. na Najvyššom súde Českej republiky vzniklo Oddelenie analytiky a komparatívneho práva už v roku 2005), ako aj nadnárodných súdnych inštitúcií, akými sú Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor Európskej únie. Vybudovaním a následnou činnosťou analytického oddelenia NS SR dôjde k zefektívneniu interných procesov rozhodovania NS SR. „Zvýšenie miery vyriešenia prípadov, skvalitnenie súdnych rozhodnutí a výkon súdnej moci s komplexnou pridanou hodnotou pre občana, najmä v podobe skrátenia doby súdneho konania sú základné predpoklady pre kvalitné, transparentné a nezávislé fungovanie Najvyššieho súdu, ako vrcholného orgánu všeobecného súdnictva v Slovenskej republike,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková. Projekt je predpokladom vytvorenia uceleného, rýchlo a efektívne pracujúceho analytického centra s kvalitnými výsledkami práce, ktoré bude uznávané nielen sudcami Najvyššieho súdu SR, ale aj ostatnou odbornou a širokou verejnosťou.

Predpokladom prístupu k spravodlivosti je dobrá informovanosť občanov o rôznych aspektoch justičného systému. Poskytovanie relevantných informácií prispieva k podpore transparentnosti a pochopeniu justičného systému. Zámerom realizácie projektu je proaktívne poskytovanie kvalitných informácií zo strany NS SR o rozhodovacej činnosti a dianí na NS SR, a to tak odbornej, ako aj laickej verejnosti.

Súčasťou projektu je vykonanie procesno-organizačného auditu, ktorého účelom bude identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich z pohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a detailné procesné mapy činností KNS SR ako gestora národného projektu. Ide o zadefinovanie podpory efektívneho riadenia ľudských zdrojov, oblastí vzdelávania zamestnancov KNS SR, zadefinovanie tvorby metodiky a politiky riadenia ľudských zdrojov v rámci KNS SR, kompetenčných matíc na jednotlivé pracovné pozície administratívneho a podporného personálu, systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, nástrojov na podporu riadenia. Vďaka tejto reforme sa skvalitní pracovné prostredie, zvýši sa efektivita práce zamestnancov KNS a aplikujú sa moderné pracovné postupy.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky evidovala k 1. januáru 2018 78 sudcov, 160 štátnych zamestnancov a 19 zamestnancov vo verejnom záujme. Celková dĺžka realizácie národného projektu je nastavená na 36 mesiacov a Európsky sociálny fond podporí cez operačný program Efektívna verejná správa národný projekt čiastkou 2,2 milióna eur.