Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24 dňa 5. decembra 2019

Bratislava, 06. 11. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.