Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2022, štvrtok
 

Oznam o zverejnení Jednotnej príručky pre Žiadateľa/Prijímateľa k procesu a kontrole VO

Bratislava, 15. 06. 2021

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 13.05.2021. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania. Jednotná príručka je zverejnená na webovom sídle CKO https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a webovom sídle SO https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty. Jednotná príručka nadobudne účinnosť dňa 15.06.2021. Od nadobudnutia účinnosti Jednotnej príručky, t.j. od 15.06.2021, je Žiadateľ/Prijímateľ povinný postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke.