Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2022, piatok
 

Oznam o zverejnení jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO pre programové obdobie 2014-2020

Bratislava, 01. 04. 2022

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarana (ZIP, 2 MB) (ďalej len "jednotná príručka"), ktorá nadobúda účinnosť dňa 31. marca 2022. Jednotná príručka predstavuje metodický dokument pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a je primárne určená žiadateľom o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP a prijímateľom, t.j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP. Odporúča sa, aby sa s textom príručky oboznámili aj budúci žiadatelia o NFP, a to najmä v prípade, že budú realizovať VO alebo obstarávanie ešte pred predložením ŽoNFP, resp. pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP. Príručka a jej aktualizácie sú zverejňované na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk  v časti CKO "Základné dokumenty", ako aj na webových sídlach RO a SO. Jednotnú príručku ako aj predchádzajúcu verziu môžete nájsť na webovom sídle sprostredkovateľského orgánu Ľudské zdroje, MV SR v časti Metodické dokumenty.